Projekty

Všeobecná podpora – OZ HANA

Realizácia projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014

Cieľom všeobecnej podpory bolo prispieť k aktivitám, ktoré smerujú k zabezpečeniu špecializovanej, dostupnej a bezplatnej pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Slovensko český ženský fond


Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi

Projektová zmluva: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1437603&l=sk

Prijímateľ projektu: OZ HANA

Partner projektu: Fenestra

Číslo projektu: DGV01006

Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Realizácia projektu: 09.07.2014 – 30.04.2017

Opatrenie: Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – poradenské centrá

Financovanie projektu:

 • Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 82 216 €
 • Projektový grant nepresiahne 73 994 €
 • Miera Projektového grantu nepresiahne 90 %
 • Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 8 222 €
 • Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85 %:15 %

Cieľom projektu bolo v rizikovom okrese Spišská Nová Ves, kde neexistovalo žiadne poradenské centrum, ktoré by poskytovalo špecializovanú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie, žiaden bezpečný ženský dom, poprípade krízová telefonická linka, zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho partnera špecializovanú pomoc, podporu a ochranu. Zároveň bolo cieľom prispieť k širšej spoločenskej zmene postojov k ľudským právam žien a ich detí a k problematike násilia, ktorá je nevyhnutná pre predchádzanie a odstraňovanie takéhoto násilia a znižovanie nerovnosti.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

 • Počet novo vzniknutých poradenských centier: 1
 • Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 250

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

 • Poradenské centrum: 1
 • Počet vytvorených pracovných miest: 5
 • Počet žien a detí, ktorým bude poskytované špecializované poradenstvo: 250
 • Počet foriem poskytovaného špecializovaného poradenstva: 3
 • Počet druhov poskytovaného špecializovaného poradenstva: 3
 • Žiadosť o akreditáciu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: 1
 • Akreditované vzdelávanie pre zamestnankyne pracujúce s CS: 2
 • Evaluačné stretnutia: 6
 • Konziliárne porady: 18

Donor: Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Všeobecná podpora – Poradenské centrum – špecializované služby pre ženy a dievčatá zažívajúce násilie

Realizácia projektu: 01.09.2015 – 31.08.2016

Cieľom všeobecnej podpory bolo prispieť k aktivitám, ktoré smerujú k zabezpečeniu špecializovanej, dostupnej a bezplatnej pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris International Inc.


Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike rodovo podmieneného násilia u mladých ľudí „Dating Violence“

Registračné číslo zmluvy: 5867/2005-M_ORF

Druh dotácie: § 2 písm. j) – Dotácia na podporu rodovej rovnosti

Účel dotácie: § 9a ods.1 písmeno a), c), §9a ods.2 písm. b), f), h)

Realizácia projektu: 09/2015 – 12/2015

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí v problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách/dievčatách prostredníctvom diskusií na základných a stredných školách v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom tejto dotácie sme realizovali 16 diskusií s mladými ľuďmi na 3 stredných školách a 1 základnej škole. Diskusií sa celkovo zúčastnilo 316 žiakov/žiačok a študentov/študentiek.

Donor: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR dotácia na podporu rodovej rovnosti, číslo zmluvy 5867/2005-M_ORF


Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

Prijímateľ projektu: Košický samosprávny kraj

Partneri projektu: Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ HANA

Číslo projektu: DGV02001

Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Realizácia projektu: 10.09.2015 – 30.04.2017

Opatrenie: Podpora existujúcich poradenských centier pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti

Financovanie projektu:

 • Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 374 769 €
 • Projektový grant nepresiahne 374 769 €
 • Miera Projektového grantu nepresiahne 100 %
 • Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 0 €
 • Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85 %:15 %

Cieľom projektu bolo zvýšiť dostupnosť a zlepšeniť kvality špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji, ktoré sú v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi a minimálnymi štandardami Rady Európy; zvýšiť citlivosť, informovanosť a zručnosti pracovníčok/pracovníkov rôznych štátnych/verejných inštitúcií v mestách kde pôsobia partnerské organizácie projektu a zvýšiť citlivosť, informovanosť detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti – azylové domy pre ženy a poradenské centrá.

 • Počet podporených poradenských centier: 4
 • Počet prípadov poskytnutia poradenstva – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 550

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva

 • Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 5
 • Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5
 • Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8 500<

Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

 • Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 7
 • Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce: 9
 • Informačná brožúra pre pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2 800

Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

 • Počet divadelných predstavení: 6
 • Počet diskusií s deťmi a mladými ľuďmi: 6

Donor: Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike rodovo podmieneného násilia u mladých ľudí „Dating Violence“

Registračné číslo zmluvy: 6279/2016-M_ORF

Druh dotácie: §2 písm. j) – Dotácia na podporu rodovej rovnosti

Účel dotácie: §9a ods.1 písm. a),c), §9a ods. 2 písm. b), c), d) zákona o dotáciách

Realizácia projektu: 09/2016 – 12/2016

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí v problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách/dievčatách prostredníctvom diskusií na základných a stredných školách v okrese Spišská Nová Ves. Prostredníctvom tejto dotácie sme realizovali 21 diskusií s mladými ľuďmi na 4 stredných školách a 1 základnej škole. Diskusií sa celkovo zúčastnilo 344 žiakov/žiačok a študentov/študentiek.

Donor: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR dotácia na podporu rodovej rovnosti, číslo zmluvy 6279/2016-M_ORF


Podpora multiinštitucionálnej spolupráce a zviditeľnovanie práce ženských MVO združených v Bezpečenej ženskej sieti proti násiliu na ženách

Realizácia projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

Projekt sa zameriaval na dve oblasti. Jednou z nich bolo dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a zviditeľnenie práce Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách.

Dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch sme sa snažili zvýšiť prostredníctvom zvýšenia kvality pomoci a ochrany, ktorú im poskytujú relevantné verejné/štátne inštitúcie a organizácie. Vďaka tomu grantu sme realizovali vzdelávanie, scitlivovali a zvyšovali povedomie zamestnancov a zamestnankýň relevantých inštitúcií a organizácií.

Prácu Bezpečnej ženskej siete proti násiliu sme zviditeľnili prostredníctvom zmapovania doterajšej činnosti MVO (20 rokov), ktoré sú združené v Bezpečnej ženskej sieti. V spolupráci so všetkými organizáciami Bezpečnej ženskej siete sme vypracovali správu o doterajšej činnosti „20 rokov Ženy ženám“, informačný leták a založili sme webovú stránku www.bezpecnazenskasiet.sk.

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris Slovakia s.r.o.


Finančné prostriedky z rezervy vlády na riešenie finančnej situácie bezpečných ženských domov a poradenských centier

Realizácia projektu: 05/2017 – 12/2017

Na zabezpečenie činnosti Poradenského centra HANA v súlade s minimálnymi štandardmi Rady Európy a zároveň na zabezpečenie plnenia podmienky udržateľnosti projektu č. DGV01006 financovaného zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu nám boli poskytnuté finančné prostriedky z rezervy vlády.


Príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva zo strany Košického samosprávneho kraja

Realizácia projektu: 01.05.2017 – 31.12.2017

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov OZ HANA na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj


Zvýšenie kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavanie ľudských práv žien

Realizácia projektu: 01.07.2017 – 31.12.2017

Prostredníctvom tejto dotácie sa zameriavame na dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien prostredníctvom zvýšenia kvality špecifickej pomoci a ochrany žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie v intímnych vzťahoch v okrese Spišská Nová Ves.

V projekte sa zameriavame na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd prostredníctvom zabezpečenia bezplatnej právnej pomoci v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie prostredníctvom zvyšovania informovanosti a vzdelávania profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mgr. Lýdia Koňaková

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR, dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D212/2017/13


Podpora sieťovania Bezpečnej ženskej siete proti násiliu páchanému na ženách

Realizácia projektu: 01.11.2017 – 31.08.2018

Týmto projektom sa v HANE snažíme prispieť k napĺňaniu vízie BŽS a zabezpečiť BŽS priestor na podporu sieťovania a vnútro sieťových procesoch, ktoré prispejú k stabilite BŽS z hľadiska interných a exekutívnych procesov, posilneniu kapacít, zvýšeniu viditeľnosti, stability a udržateľnosti BŽS.

V rámci jednotlivých aktivít projektu plánujeme vyriešiť otázky, ktorým momentálne v rámci siete čelíme. Konkrétne ide o oblasti podpory vnútorných procesov v sieti a dokončenie základných rámcových sieťových dokumentov, zvýšenie našich kapacít a zručností ako aj pokračovanie v budovaní „značky“ BŽS.

 • Podpora procesov sieťovania BŽS
 • Zvyšovanie kapacít BŽS
 • Propagácia BŽS

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris Slovakia s.r.o.


Príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva zo strany Košického samosprávneho kraja

Realizácia projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov OZ HANA na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj


Ochrana a podpora ľudských práv žien

Realizácia projektu: 01.07.2018 – 31.12.2018

Prostredníctvom tejto dotácie sa zameriavame na zabezpečenie prístupu k pomoci a podpore ako prostriedku zmierňovania dopadov násilia, ktoré predstavuje najčastejšiu formu diskriminácie žien.

V projekte sa zameriavame na zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch, ktoré takúto pomoc potrebujú, čím sa snažíme o zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti diskriminácie žien v regióne Spiš. Vďaka projektu pokračujeme v posilňovaní partnerstva a multiinštitucionálnej spolupráce, ktorej zámerom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, na lokálnej a regionálnej úrovni.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný OZ HANA.

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR, dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D112/2018/13.