Formy, vzorce a dynamika násilia

Formy

Skúsenosti žien ukazujú, že násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch je väčšinou kombináciou niekoľkých foriem násilia.

Tieto formy možno zhrnúť do 5 základných kategórií:

 1. Fyzické formy násilia – v tejto forme sa stretávame s fackami, strkaním, popáleninami, kopaním, trhaním vlasov, ubližovaním predmetmi (zbraňou a pod.), vystrkovaním z okna či balkóna. Dôsledkom tohto násilia môžu byť modriny, pomliaždeniny, tržné rany, zlomeniny, zranenia s dlhodobými zdravotnými komplikáciami či rôzne chronické ochorenia. Môže viesť k zavraždeniu ženy a/alebo detí. Pod touto formou rozumieme aj skryté formy, ako napríklad hrozba takýmto správaním, hádzanie predmetmi s úmyslom hodiť vedľa ženy a/alebo dieťaťa a tým ich vystrašiť alebo ďalšie spôsoby, ktoré nezanechávajú zranenia.
 2. Psychické formy násilia – napríklad vyhrážanie sa únosom detí, ublížením rodine alebo známym, vraždou ženy/detí, mužove vyhrážanie sa samovraždou, zastrašovaním ženy, neustále kritizovanie a kontrola ženy, verbálne útoky, obťažovanie a prenasledovanie. Jednou z foriem psychického násilia je sociálna izolácia. Muž svojej partnerke zakazuje kontakt s rodinou a známymi.
 3. Ekonomické formy násilia – také správanie, ktorého dôsledkom je kontrola a obmedzený prístup k financiám. Ženy a deti majú často nižšiu životnú úroveň ako násilný manžel, partner či otec. Muž zámerne neprispieva v starostlivosti o domácnosť, zadlžuje rodinu alebo rozhodnutie o akomkoľvek finančnom záväzku je len na ňom.
 4. Sexualizované násilie – jeho cieľom nie je uspokojenie, ale dosiahnutie úplnej kontroly nad telom ženy. Konkrétne vynucovanie pohlavného styku či iných sexuálnych praktík, nútenie k sexu s inými partnermi, pred inými ľuďmi/deťmi, znásilnenie a podobne.
 5. Prenasledovanie – predstavuje osobitnú formu násilia, ktorá môže pokračovať aj po ukončení vzťahu. Kontrola ženy prostredníctvom vysokej frekvencie telefonátov, esemesiek, e-mailov, čakanie pred prácou, sledovanie s kým a kam chodí.

Vzorce

Násilný muž sa snaží dosiahnuť nad ženou úplnú moc a kontrolu. V snahe oslabiť sebavedomie a osobnosť ženy používa násilný muž isté vzorce správania sa:

 • Izolácia
 • Udržiavanie hrôzy a teroru
 • Ponižovanie a očierňovanie
 • Uplatňovanie absolútnej kontroly
 • Obviňovanie partnerky z násilia a ospravedlňovanie násilia
 • Vynucovanie triviálnych činností a vyčerpávanie
 • Príležitostné láskavosti
 • Skreslené vnímanie seba a reality na strane ženy

Dynamika cyklu násilia

Násilné správanie más svoju dynamiku, ktorá je rovnaká vo všetkých prípadoch. Násilie vo vzťahu trvá dlhodobo a jednotlivé fázy sa opakujú cyklicky.

 • Narastanie napätia: Vo vzťahu narastá napätie, napríklad kvôli tomu, že žena má odlišný názor na veci a vyjadruje nesúhlas. Násilný muž sa snaží získať nad ženou moc a kontrolu.
 • Akútny útok: Napätie prerastie do násilia. Muž sa dopúšťa akútneho útoku (akákoľvek forma násilia, alebo ich kombinácia).
 • Ticho/popieranie: Po útoku násilný muž spáchané násilie popiera, alebo ho zľahčuje. V tejto fáze je žena najčastejšie ticho, pretože sa obáva ďalšieho násilia, prípadne sa rozhodne vyhľadať pomoc a plánuje odchod z násilného vzťahu.
 • „Medové týždne“: Ďalšou fázou je fáza „medových týždňov“. Muž často prejavuje žene rôzne láskavosti (darčeky, prejavy lásky a náklonnosti) alebo sľubuje, že sa už nebude správať násilne, že sa zmení.