Zákony SR

LEGISLATÍVA

Zákon č. 365 2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon)

ZÁKLADNÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O RODOVEJ ROVNOSTI V SR

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2009 (príloha)

Súhrnná správa o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2008 a o činnosti Rady vlády SR pre rodovú rovnosť; Súhrnná správa; Príloha 1; Príloha 2

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZASTREŠUJÚCE OBLASŤ RODOVEJ ROVNOSTI

Národná stratégia rodovej rovnosti na roky 2009 – 2013 SVK / ENG; Príloha 1; Príloha 2a; Príloha 2b; Príloha 2c; Príloha 2d; Príloha 2e; Príloha 2f; Príloha 2g

Národný akčný plán rodovej rovnosti na roky 2010 – 2013 SVK / ENG

ANTIDISKRIMINÁCIA

Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 2009 – 2011

STRATEGICKÉ DOKUMENTY ZASTREŠUJÚCE OBLASŤ NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH

Národná stratégia na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a v rodinách

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008 SVK / ENG

Správa o plnení Národného akčného plánu na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2005 – 2008; Správa; Príloha 1; Príloha 2

Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na roky 2009 – 2012 SVK / ENG

ĎALŠIE STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Správa o prerokovaní Druhej, tretej a štvrtej periodickej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien vo Výbore pre odstránenie diskriminácie žien a návrh realizácie odporúčaní obsiahnutých v Záverečných zisteniach Výboru pre odstránenie diskriminácie žien; Správa; Príloha 1; Príloha 2

Memorandum o spolupráci medzi vládou SR a Konfederáciou odborových zväzov SR o uplatňovaní rodovej rovnosti

Zdroj: http://www.gender.gov.sk/index.php?id=729&sID=f119cc322487cef9f6ac5615c52b69c1