Projekty

Zrealizované aktivity projektu Stojíme pri ženách

16.4.2024
Dňa 16.4.2024 sme v Spišskej Novej Vsi zrealizovali Záverečnú konferenciu k projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“

Cieľom konferencie bolo predstaviť výsledky projektu a diskutovať o skúsenostiach a praxi v oblasti ochrany, pomoci a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a osôb ohrozených domácim násilím v Košickom kraji. Spoločne sme sa pozreli na to, aká je situácia násilia páchanom na ženách v Košickom kraji, aké Poradensko-intervenčné centrá v Košickom kraji existujú, ako fungujú, a zároveň sme diskutovali o tom, aké prekážky musia prekonávať ženy zažívajúce násilie a ich deti so sťaženým prístupom k ochrane, pomoci a podpore.

Na konferencii priblížili situáciu rómskych žien zažívajúcich násilie terénne pracovníčky, ktoré hovorili najmä o prekážkach a prístupe k ochrane, pomoci a podpore rómskych žien zažívajúcich násilie a ich deti.

Zástupca a zástupkyňa polície a oddelenia sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately v moderovanej diskusii reagovali na to, čo vie ich inštitúcia urobiť, aby zabezpečila ochranu pred násilím, ako násilie identifikujú a vyhodnocujú jeho závažnosť. Podelili sa tiež o svoje skúsenosti, prekážky, čí výzvy pri uplatňovaní inštitútu Vykázania násilnej osoby z obydlia.

Ďakujeme všetkým účastníčkam a účastníkom za ich záujem a otázky do diskusie a prezentujúcim za ich príspevky.

Záverečná konferencia

19.2.2024
Prvé stretnutie Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi v roku 2024. S ohľadom na potreby pracovnej skupiny sme časť stretnutia naďalej venovali vzdelávaniu v problematike, kde sme diskutovali o formách násilia so zameraním na to, či sú tieto formy viditeľné alebo neviditeľné. Členky a člen pracovnej skupiny súčasne zdieľali skúsenosti z praxe pri identifikácii jednotlivých foriem násilia.

V druhej časti stretnutia sme sa rozprávali o možnostiach vzájomnej spolupráce na aktivitách projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ Hlavnou témou bolo najmä organizačné a obsahové zameranie pripravovanej záverečnej konferencie, kde sme sa spolu zamýšľali, aké potreby a témy rezonujú v regióne v oblasti násilia na ženách.

Stretnutie Pracovnej skupiny

2.2024
Začiatkom februára sme v Gelnici realizovali dvojdňový interaktívny workshop k problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Aktivity sa zúčastnili terénni sociálni pracovníci a pracovníčky, a tiež pracovníci a pracovníčky komunitných centier obcí Gelnica, Mníšek nad Hnilcom, Švedlár a Rudňany. Cieľom workshopu bolo najmä porozumieť tomu, ako rozpoznať ženu, ktorá zažíva násilie, ako s ňou hovoriť a čo môžeme pre ňu urobiť obzvlášť vo vidieckom prostredí a prostredí marginalizovaných komunít.

Workshop pre terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníčky

11.12.2023
Stretnutie pracovnej skupiny na elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi bolo venované zdieľaniu skúseností, aktivít a situácií, ktorým jej členky a člen v rámci svojej pracovnej činnosti v roku 2023 čelili. Venovali sme sa informáciám týkajúcim sa aktuálneho diania a z nich vyplývajúcim profesijným výzvam a nástrojom, ktoré by boli pri ich plnení podporné.

Ďakujeme členkám a členovi pracovnej skupiny za spoluprácu, prínos a záujem o zvýšenie citlivosti na potreby, pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie a ich deťom v rámci Vašich profesií v tomto roku.

Stretnutie Pracovnej skupiny

5.12.2023
Tento týždeň sme realizovali 2 dňový workshop k problematike násilia na ženách v partnerských vzťahoch. Workshopu sa zúčastnili terénne sociálne pracovníčky, terénne pracovníčky a pracovníčky komunitných centier z obcí a miest Spišské Tomášovce, Krompachy, Spišská Nová Ves, Markušovce a Smižany v okrese Spišská Nová Ves. Ďakujeme za váš záujem o ženy a ich deti, zdieľanie, otvorenosť, aktivitu a ponuku spolupráce.

Cieľom workshopu bolo interaktívnou formou porozumieť najmä tomu, ako rozpoznať ženu, ktorá zažíva násilie, ako s ňou hovoriť a čo môžeme pre ňu urobiť. Spoločne sme sa zhodli, že rómske ženy a ženy z vidieckých oblasti s ktorými sa pri práci stretávajú a ktorým poskytujú pomoc, majú sťažený prístup k pomoci a podpore pri riešení násilia a práve pracovníčky, sú tie, ktoré majú k týmto ženám zažívajúcim násilie najbližšie.

Workshop pre terénne sociálne pracovníčky

8.11.2023
Zrealizovali sme posledný zo série workshopov pre políciu, ktorého sa zúčastnili vyšetrovatelia z odboru Kriminálnej polície v okrese Spišská Nová Ves.

Cieľom workshopu bolo:

  • poukázať na rozdiely v používaní pojmov hádka, manželské nezhody a násilie
  • porozumieť tomu, čo potrebujeme aby sme vedeli identifikovať a rozpoznať násilie
  • komplexnejšie poznanie foriem, vzorcov a cyklu násilného správania
  • uvažovať o tom, ako vyhodnotiť mieru ohrozenia
  • porozumenie toho, čo je potrebné pri komunikácií so ženami, ktoré zažívajú násilie
  • pomôcť účastníkom uvažovať o nebezpečenstve, ktoré hrozí ženám v násilnom vzťahu a o procese plánovaní a bezpečia

Workshop pre vyšetrovateľov

7.11.2023
V OZ HANA sme zrealizovali dva workshopy pre príslušníkov a príslušníčky stálej služby OO PZ a poverených príslušníkov a príslušníčky PZ v okrese Spišská Nová Ves, ktorý bol zameraný na identifikáciu násilia a teda na to, čo potrebujeme vedieť a na čo sa potrebujeme pýtať, aby sme rozpoznali násilie. Hovorili sme o rizikových faktoroch a o tom, prečo je dôležité, aby sme vedeli vyhodnotiť mieru ohrozenia. Zároveň sme sa spolu rozprávali aj o tom, ako potrebujeme hovoriť a nehovoriť o násilí, kde účastníci a účastnícky zdieľali ich skúsenosti s kontaktom so ženami zažívajúcimi násilie a inými ohrozenými osobami. V závere stretnutia sme diskutovali o vykázaní osôb zo spoločného obydlia, o vzájomnej spolupráci, ako aj o návrhoch na zefektívnenie našej spolupráce.

Workshop

25.9.2023
Na stretnutí pracovnej skupiny v Spišskej Novej Vsi v rámci aktualít členky pracovnej skupiny zdieľali informácie o zrealizovaných projektoch a dianí v inštitúciách. Na stretnutí sme hovorili aktuálnej praxi súdov pri úprave práv a povinnosti k deťom, o preventívnych, osvetových a vzdelávacích aktivitách s mládežou, ktorej sa venuje Slovenský červený kríž, terénne sociálne pracovníčky mesta zdieľali informácie o cieľových skupinách s ktorými aktuálne pracujú a tiež sme hovorili o situácií v marginalizovaných osadách v okrese Spišská Nová Ves.

V druhej časti stretnutia sme pokračovali v základnom scitlivovacom tréningu v problematike násilia na ženách v rámci ktorého sme otvorili tému mýtov a faktov pretože je dôležité vnímať, aké majú mýty dopady na ženy zažívajúce násilie. Na tréningu sme sa venovali aj pojmom domáce násilie, násilie na ženách a násilie na ženách v partnerských vzťahoch ich významu, rozdielom a dôležitosti používania správnej terminológie.

Stretnutie Pracovnej skupiny

26.6.2023
Stretnutie pracovnej skupiny bolo zamerané na vzdelávanie a scitlivovanie v problematike násilia na ženách. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sme zdieľali vnímanie témy násilia a hovorili o mýtoch a faktoch v tejto oblasti. Týmto sa chceme poďakovať členom a členkám pracovnej skupiny, že sa aktívne zapájali do aktivít a podelili sa o svoje pracovné aj osobné skúsenosti. Vo vzdelávaní budeme pokračovať na ďalších stretnutiach.

Stretnutie Pracovnej skupiny

25.4.2023
Na Mestskom úrade v Gelnici sme sa stretli s primátorom mesta, pánom Tomaškom. Na stretnutí sme predstavili OZ HANA a hovorili o otvorení novej pobočky poradenského a intervenčného centra v meste Gelnica. Zároveň sme diskutovali o plánovaných aktivitách, ktoré budeme realizovať v rámci projektu a možnostiach spolupráce. V tento deň sme aj v spolupráci s pánom primátorom hľadali možnosti prenájmu priestorov v súvislosti s rozšírením poradenského a intervenčného v Gelnici.

Stretnutie v Gelnici

17.4.2023
Na stretnutí sme privítali nové členky, ktoré budú súčasťou Pracovnej skupiny na elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi. Po predstavení členov a členiek sme hovorili o vzniku, cieľoch, fungovaní, potrebách a očakávaniach smerom k pracovnej skupine. V závere stretnutia sme si vymenili aktuality v inštitúciách v rámci témy násilia páchaného na ženách.

Stretnutie Pracovnej skupiny

20.2.2023
Stretnutie Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme ako zvyčajne začali výmenou informácií o aktuálnom dianí v inštitúciách a o aktualitách v rámci aktivít projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a odporujeme ich!“. Na stretnutí sme otvorili diskusiu o smerovaní Pracovnej skupiny, potrebách a očakávaniach členov a členiek. Záver stretnutia sme venovali rozšíreniu členstva Pracovnej skupiny. Uzavreli sme zoznam prizvaných a spoločne sme sa dohodli na postupe prijatia nových členov a členiek Pracovnej skupiny na ktorých a ktoré sa už teraz tešíme.

Stretnutie Pracovnej skupiny

21.12.2022
V rámci aktivity multi-inštitucionálna spolupráca sme sa stretli s vedúcou Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Spišskej Novej Vsi sme okrem zdieľania aktuálnej situácie, predstavenia projektu hovorili aj o zmenách, postupoch a tiež praxi v konaniach týkajúcich sa maloletých detí.

Stretnutie s vedúcou oddelenia SPODaSK

20.12.2022
S vedúcou Oddelenia sociálnych vecí a s terénnou sociálnou pracovníčkou mesta Spišská Nová Ves sme si na dnešnom stretnutí vzájomne vymenili informácie o aktuálnom dianí, predstavili projekt a rozprávali sa o možnostiach spolupráce na jeho aktivitách.

Stretnutie na oddelení sociálnych vecí

19.12.2022
Na stretnutí Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme okrem výmeny informácií o aktuálnom dianí v inštitúciách členky informovali o realizácií aktivít v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, diskutovali sme o spolupráci pracovnej skupiny na aktivitách projektu a tiež sme plánovali obnovenie a rozšírenie existujúcej pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

19.9.2022
Na Stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme členom a členkám predstavili projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ ktorého cieľom je zvýšenie dostupnosti špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Okrem možnosti zapojenia sa do aktivít tohto projektu sme si na stretnutí vymenili informácie o aktuálnom dianí v inštitúciách a hovorili o rozšírení členstva pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

← Spať na projekt