Medzinárodné dokumenty

 • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW)
 • CEDAW General Recommendation No 19, Violence Against Women
 • Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, tzv. Istambulský dohovor (informačný leták v prílohe)
 • Deklarácia OSN o odstránení násilia páchaného na ženách
 • Deklarácia o odstránení diskriminácie žien
 • Miléniová deklarácia Valného zhromaždenia OSN
 • Pekinská deklarácia a Akčná platforma
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd