OZ Hana

…vytvorené ženami pre ženy zažívajúce násilie a ich deti…

HANA je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je pôsobiť v oblasti násilia páchaného na ženách. SME ŽENY, KTORÉ VERIA V IDEÁLNY STAV – NULOVÚ TOLERANCIU NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH.

V rámci svojej činnosti sa venujeme viacerým aktivitám. Prioritnou činnosťou je poskytovanie špecifických služieb ženám zažívajúcim násilie. Pôsobíme v oblasti eliminácie a prevencie násilia páchaného na ženách a ich deťoch. Snažíme sa vybudovať spoluprácu s domácimi/zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v problematike a nadväzujeme multi-inštitucionálnu spoluprácu s relevantnými štátnymi/verejnými inštitúciami s cieľom poskytovať ženám zažívajúcim násilie, čo najkomplexnejšiu pomoc.

Poslaním OZ HANA je:
bezpečie, ochrana a posilnenie žien
obhajoba práv žien
spoločenská zmena

HANA prevádzkuje Krízovú linku a Poradenské centrum, ktoré poskytuje špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

KRÍZOVÁ LINKA predstavuje spôsob prvého kontaktu. Slúži ženám, ktoré si nie sú isté, či zažívajú násilie, ženám, ktoré zažívajú/zažívali násilie a tiež tretím osobám (rodina, priatelia/priateľky, inštitúcie a pod.). Krízová linka je dostupná v pondelok – piatok v čase od 9.00 – 17.00 hodiny.

PORADENSKÉ CENTRUM poskytuje bezplatné základné a špecializované sociálne, právne a psychologické poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela.

Pri našej práci sa riadime odporúčaniami pre podporné služby a tiež minimálnymi štandardami Rady Európy. Násilie vnímame ako porušovanie ĽUDSKÝCH PRÁVTRESTNÝ ČIN. Násilie páchané na ženách neospravedlňujeme a zodpovednosť pripisujeme tomu, kto ho pácha.

  • Našou prioritou je BEZPEČIEOCHRANA žien.
  • Cieľom našej práce je POSILNENIE žien aby mohli samé rozhodovať o svojich životoch. Ženy vnímame ako expertky na svoje životy a preto im poskytujeme pomoc, podporu a priestor kde môžu hovoriť o svojej skúseností s násilím a robiť rozhodnutia.
  • REŠPEKTUJEME ženy pri ich rozhodnutiach a pristupujeme k nim s úctou.
  • Pri poskytovaní služieb ZOHĽADŇUJEME POTREBY, NÁZORY ŽIEN a snažíme sa aby služby, ktoré im poskytujeme, čo najlepšie reflektovali a reagovali na ich potreby.
  • Snažíme sa aby naše služby boli DOSTUPNÉ pre všetky ženy, DLHODOBÉ – poskytované tak dlho ako to ženy potrebujú a BEZPLATNÉ.
  • DÔVERUJEME tomu, čo nám ženy hovoria a zachovávame ich ANONYMITU a dôvernosť informácií.
  • Služby poradenského centra sú riadené DEMOKRATICKY teda pracovníčky a tiež ženy sú účastné na rozhodovacích procesoch.
  • Informujeme ženy o ich právach – ľudských PRÁVACHSLUŽBÁCH na ktoré majú nárok.
  • Snažíme sa o ZVYŠOVANIE POVEDOMIA komunity, prevenciu a nadviazanie spolupráce s inými relevantnými inštitúciami v meste Spišská Nová Ves, ktoré sa podieľajú na koordinovanej pomoci ženám zažívajúcim násilie a ich deťom.