Stanovy

§1 Názov občianskeho združenia

OZ HANA

§2 Sídlo združenia

Teplička 267, 052 01 Teplička

§3 Ciele občianskeho združenia

3.1 Cieľom občianskeho združenia HANA je:

 1. pôsobiť v oblasti prevencie násilia páchaného na ženách a deťoch,
 2. upozorňovať na dôsledky násilia páchaného na ženách a deťoch v Slovenskej republike,
 3. poskytovať základné sociálne poradenstvo a intervenciu, právne a psychologické služby v krízovom centre/poradni v spolupráci s odborníčkami v týchto profesiách, zabezpečovať, činnosť krízovej linky, sociálnoprávnu ochranu, sociálnu prevenciu, terénnu sociálnu prácu, sociálnu asistenciu a podporu prispievajúcu k zlepšeniu života žien a sociálne znevýhodnených žien a ich detí na ktorých je páchané násilie v spolupráci s odborníčkami v&nbps;týchto profesiách a garantom kvality projektu MVO FENESTRA,
 4. poskytovať špecializované sociálne poradenstvo pre ženy zažívajúce násilie a ich deti podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa,
 5. poskytovať ženám a ich deťom bezplatnú alebo cenovo dostupnú pomoc a služby,
 6. poskytovať prípadne sprostredkovať ubytovanie, stravovanie, základnú osobnú hygienu, ošatenie, zdravotnú starostlivosť, záujmovú činnosť a vzdelávanie žien a ich detí,
 7. poskytovať pomoc a podporu ženám – obetiam obchodovania a kupčenia s ľuďmi,
 8. uskutočňovať aktivity zamerané na prípravu a realizáciu výcvikov a vzdelávania profesionálnych a poloprofesionálnych pracovníčok a pracovníkov, ako aj dobrovoľníčok a dobrovoľníkov pôsobiacich v oblasti poradenstva a pomoci a taktiež pre ďalšie profesie,
 9. organizovať pracovné stretnutia, výcviky a projekty prispievajúce k prezentácii a propagácii našej činnosti, východísk, filozofie a cieľov,
 10. publikovať pôvodné ako aj prekladové materiály a texty, ktoré prispejú k zvýšeniu informovanosti odbornej aj laickej verejnosti o téme násilia páchaného na ženách a deťoch a o možnostiach riešenia problému násilia,
 11. vykonávať sociálnu prevenciu a vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany ako aj poskytovanie sociálneho poradenstva pre ženy zažívajúce násilie a ich deti,
 12. nadväzovať a rozvíjať kontakty s domácimi a zahraničnými organizáciami pôsobiacimi v problematike násilia páchaného na ženách a viesť iniciatívy v súlade s cieľmi združenia a všeobecnými právnymi normami,
 13. viesť a zúčastňovať sa na odborných stážach na domácich a zahraničných pracoviskách a vzdelávacích inštitúciách,
 14. podporovať odborný a osobnostný rast svojich členov a chrániť ich záujmy a práva.

3.2 Hlavné aktivity občianskeho združenia HANA sú a budú založené na princípe pomoci svojpomocou, na strániacom poradenstve a práci pre ženy.

3.3 Združenie nebude vyvíjať činnosť prináležiacu politickej strane, cirkvi a náboženským spoločnostiam a iným spoločnostiam určeným na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní.

§4 Členstvo v združení

4.1 Občianske zduženie HANA je dobrovoľným a demokratickým združením. Združuje ľudí bez ohľadu na národnosť, pohlavie, pôvod, náboženské vyznanie sociálne alebo iné postavenie.

4.2 Členkou alebo členom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a súhlasí so stanovami združenia.

4.3 O prijatí za členku/člena rozhoduje predsedníctvo na základe prijatia písomnej prihlášky.

4.4 Podmienkou vzniku členstva je odpracovanie 100 hodín dobrovoľníckej práce, prejavenie záujmu o členstvo (vo forme prihlášky) a zaplatenie členského príspevku.

4.5 Členstvo zaniká vystúpením, vylúčením, úmrtím členky/člena (resp. dňom zániku právnickej osoby) a zánikom združenia. Za vystúpenie sa považuje aj to, ak sa členka/člen jeden rok bez ospravedlnenia nezúčastní na valnom zhromaždení, alebo nezaplatí členský príspevok.

§5 Práva a povinnosti členiek a členov

5.1 Práva členky/člena sú:

 • podieľať sa na činnosti združenia,
 • voliť a byť volená/volený,
 • byť informovaná/ý o činnosti združenia, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov,
 • nazerať do dokumentácie združenia (vrátane finančnej), okrem dokumentácie na ktorú sa vzťahuje ochrana osobných údajov,
 • využívať knižnicu organizácie a materiálno-technické vybavenie,
 • zvolať valné zhromaždenie (valné zhromaždenie môže zvolať skupinu minimálne piatich členiek alebo členov združenia),
 • obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,
 • využívať výhody a benefity stanovené vnútorným poriadkom združenia pri splnení stanovených podmienok.

5.2 Povinnosti členky/člena sú:

 • rešpektovať a dodržiavať stanovy,
 • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
 • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení,
 • podieľať sa na dobrovoľníckej práci na aktivitách združenia,
 • uhrádzať členský príspevok,
 • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

§6 Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia

6.1 Orgánmi združenia sú:

 • valné zhromaždenie
 • predsedníctvo
 • štatutárny orgán
 • revízna komisia

§7 Valné zhromaždenie

7.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia. Skladá sa zo všetkých členiek a členov združenia.

7.2 Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najviac dva krát do roka, o čom včas upovedomí všetkých členov a členky. Valné zhromaždenie môže zvolať aj skupina piatich členiek alebo členov združenia. K platnosti uznesení valného zhromaždenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov a členiek. Výnimky tvoria len uznesenia o zániku združenia, kde je potrebná najmenej nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov a uznesenia o schválení alebo zmene stanov, kde je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina hlasov prítomných členov.

7.3 Valné zhromaždenie najmä:

 1. prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy združenia,
 2. rozhoduje o základných otázkach a smeroch činnosti združenia,
 3. volí a odvoláva členov a členky predsedníctva,
 4. volí a odvoláva členov a členky revíznej komisie,
 5. rozhoduje o zrušení združenia.

§8 Predsedníctvo

8.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia. Riadi činnosť Občianskeho združenia HANA v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia. Za svoju činnosť je zodpovedné valnému zhromaždeniu.

8.2 Predsedníctvo má minimálne troch členov/členiek, ktorých funkčné obdobie sú dva roky. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za rok. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov/členiek. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov/členiek.

8.3 Pred ukončením funkčného obdobia môže byť člen/ka predsedníctva odvolaná valným zhromaždením. Na jeho/jej miesto valné zhromaždenie zvolí nového člena/členku.

8.4 V období medzi valnými zhromaždeniami môže predsedníctvo odvolávať a navrhovať nových členov/členky v prípade, ak zvolení členovia/členky nie sú schopní trvale vykonávať svoju funkciu.

8.5 Predsedníctvo schvaľuje finančný rozpočet a návrhy na využitie hmotných prostriedkov združenia.

8.6 Predsedníctvo najmä:

 1. volí a odvoláva spomedzi svojich členov a členiek predsedu/predsedníčku a podpredsedu/podpredsedníčku,
 2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 3. riadi a zabezpečuje organizačnú jednotku združenia,
 4. rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie po zvolaní opätovne nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,
 5. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.

8.7 Predsedníctvo na zabezpečenie svojej činnosti a činnosti združenia môže zriadiť sekretariát, kanceláriu.

§9 Štatutárny orgán

9.1 Štatutárnym orgánom združenia je predsedníčka, ktorá zastupuje združenie navonok.

9.2 Predsedníčka zvoláva a riadi zasadnutie predsedníctva, má podpisové právo na všetky finančné záležitosti. V prípade potreby môže poveriť vykonávaním svojej funkcie podpredsedu/podpredsedníčku alebo iného člena/členku predsedníctva.

9.3 Štatutárny orgán zodpovedá za vypracovanie plánu a správy o činnosti, návrhu rozpočtu a správy o hospodárení združenia.

§10 Revízna komisia

10.1 Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia. Dozerá na hospodárenie združenia a jeho jednotlivých orgánov so zreteľom na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov a ostatných vnútorných predpisov združenia. O svojej činnosti informuje valné zhromaždenie na jeho zasadnutiach.

10.2 Revízna komisia má tri členky/členov, ktoré spomedzi seba volia predsedníčku/predsedu.

10.3 Schádza sa najmenej dvakrát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda/predsedkyňa. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov/členiek. Rozhodnutia prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov/členiek.

§11 Zásady hospodárenia

11.1 Združenie môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi za účelom dosiahnutia stanovených cieľov a skvalitnenia činnosti združenia.

11.2 Môže vydávať periodické a neperiodické publikácie.

11.3 Výdavkami združenia sú výdavky na podporu účelu združenia a výdavky na správu združenia.

11.4 Finančné zdroje na činnosť združenia sú:

 • dary,
 • dotácie,
 • granty,
 • prenájom hnuteľných, nehnuteľných vecí,
 • sponzorské príspevky,
 • členské príspevky,
 • príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti,
 • príjmy z predaja vlastných informačných predmetov ako sú (brožúry, publikácie, bulletiny, literatúra, odznaky a iné.),
 • príjmy z organizovania vlastných spoločenských podujatí,
 • dedičstvá zo závetu,
 • výnosy z verejných zbierok, lotérií a iných hier,
 • príjmy z iných zákonných zdrojov.

§12 Zánik združenia

12.1 Združenie zaniká:

 1. zlúčením s iným združením alebo dobrovoľným rozpustením
 2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení

12.2 O rozpustení združenia musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina členiek/členov združenia.

12.3 Ak zaniká združenie rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora, ak tak neurobilo valné zhromaždenie.

12.4 Pri zániku združenia sa najprv uhradia všetky pohľadávky združenia. Zvyšný hnuteľný a nehnuteľný majetok sa použije výlučne na verejnoprospešné alebo charitatívne účely v súlade s  pôvodnými cieľmi združenia.

v Tepličke, dňa 01.10.2014