Projects

We stand with women. We protect and support them!

Project: “We stand with women. We protect and support them!” // Slovenská verzia

Project code: DGV02013

Programme: Domestic and Gender Based Violence

Region: Košice Region

Project duration: May 2022 – April 2024

Project grant amount: 486 622,00 €

Project promoter: Fenestra

Project partners: OZ HANA, POMOC RODINE

Project contract no. 412/2022

The project focuses on women - survivors of intimate partner violence and their children. Violence that women and their children experience negatively impacts all areas of their lives - their physical and psychological well-being, their sense of safety, their performance at work or school, their economic situation, and, due to social isolation from people, also their relationships and sources of support. Therefore, women - survivors of intimate partner violence and their children need support services and institutions that will protect them effectively, help them recover from the experience of abuse and support them so that they can live a life free from violence. They need a good and well-coordinated system of protection, help and support that responds to their needs and is informed by the latest knowledge on the specific nature of intimate partner violence and specific risks to safety of women and their children.

The project aim is to increase availability of specialist counselling centres for women - survivors of intimate partner violence and their children in Kosice region by enhancing and increasing the quality of support services in the existing counselling centres in Košice, Michalovce and Spišská Nová Ves and establishing new counselling centres in Rožňava, Gelnica and Sobrance. At the same time, our aim is to make information about the counselling centres and help and support they provide more available to women in Košice region and to improve the response of institutions where women and children seek protection from violence.

We will achieve this aim by carrying out Project activities

Zrealizované aktivity


The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion.

The priorities for this period are:

 1. Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
 2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
 3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
 4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
 5. Justice and Home Affairs

All projects are co-financed from the state budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

To learn more about the programmes and projects funded by Norway Grants in Slovakia visit www.norwaygrants.sk.

Working together for an inclusive Europe

Nórske granty - logo Štátny znak SR

Fenestra, OZ Hana and Pomoc rodine are responsible for the content of project web page. The Programme Operator shall bear no responsibility for any information published on the project web page.

Logo Fenestra, OZ Hana, Pomoc rodine

Intervenčné centrum

Dotácia na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 274/2017 Z. z.“)

Číslo zmluvy: DIC11/2022/13

Poskytnutá dotácia: 65 630 €

Obdobie realizácie: 1.1.2022 – 31.12.2022

Územná pôsobnosť: okres Spišská Nová Ves a Gelnica

Cieľová skupina:

 • obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby;
 • obeť trestného činu domáceho násilia

Dotácia je určená na financovanie poskytovania špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia na základe projektu predloženého v konaní o udelenie akreditácie podľa zákona č. 274/2017 Z. z. a žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ podľa zákona č.  274/2017 Z. z. v spojitosti s par. 9 ods. 2 zákona č. 302/2016 Z. z. a v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie podľa par. 27 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z., vykonaným zápisom označenia „intervenčné centrum“ a štruktúrovaným rozpočtom projektu s komentárom.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá OZ HANA“.

Ministerstvo spravodlivosť SR

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, samostatná odborná činnosť – špecializované sociálne poradenstvo

Realizácia projektu: 01.01.2022 – 31.12.2023

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka.

Finančný príspevok je poskytnutý na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 4 zákona neverejnému poskytovateľovi OZ HANA, na poskytovanie samostatnej odbornej činnosti – špecializované sociálne poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj

Akú ochranu a podporu garantuje súčasný systém ženám zažívajúcim násilie a ich deťom?

Realizácia projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023

Výška grantu: 87 019 EUR

Projekt je podporený z programu Active Citizens Fund-Slovakia, ktorý je financovaný z  Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnostiKarpatskou nadáciou.

Active Citizens Fund – Slovakia je grantový program zameraný na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenie postavenia zraniteľných skupín na Slovensku.

Projekt realizuje FENESTRA v partnerstve s OZ HANA.

Hlavným cieľom projektu je prispieť k zmene verejných politík v oblasti násilia páchaného na ženách smerom k prijímaniu systémových krokov na základe skutočných informácií a dát.

Špecifickými cieľmi sú:

 1. posilnenie monitorovacích, watchdogových a advokačných aktivít organizácií občianskej spoločnosti v tejto oblasti,
 2. poskytnutie kritického obrazu o aktuálnom stave systému ochrany a podpory žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí.

Cieľové skupiny projektu sú ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti, organizácie občianskej spoločnosti (mimovládne organizácie) pôsobiace v oblasti násilia páchaného na ženách.

Realizáciou tohto projektu chceme zodpovedať na otázky „Akú ochranu a podporu garantuje štát ženám zažívajúcim násilie a ich deťom?“, „Aké politiky a opatrenia má, aká je ich implementácia, aké sú ich nedostatky?“. Vytvoriť nástroje na monitorovanie systému ochrany a podpory žien v SR, poskytnúť ich aj iným organizáciám občianskej spoločnosti. Zmapovať a urobiť analýzu stavu systému ochrany a podpory, výsledky spracovať do komplexnej správy o stave systému, ktorej súčasťou odporúčania. Tieto výstupy využijeme na advokačné aktivity a otvorenie dialógu s relevantnými aktérmi.

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, samostatná odborná činnosť – špecializované sociálne poradenstvo

Realizácia projektu: 01.01.2020 – 31.12.2021

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) bod 1. zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka.

Finančný príspevok je poskytnutý na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 75 ods. 4 zákona neverejnému poskytovateľovi OZ HANA, na poskytovanie samostatnej odbornej činnosti – špecializované sociálne poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj

Ako vieme spoločne prispieť k ochrane ľudských práv žien?

Realizácia projektu: 01.05.2019 – 31.12.2019

Žiť život slobodne a bez násilia je fundamentálne ľudské právo. Pre veľké množstvo žien je však aj napriek tomu v bežnom živote s manželom alebo partnerom neuplatniteľné. Ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím majú právo na rešpekt, bezpečie a ochranu zo strany spoločnosti. Zabezpečenie prístupu k pomoci a podpore pomáha ženám zmierňovať dopady násilia, najčastejšej formy diskriminácie žien. V rámci tohto projektu chceme pokračovať v našich aktivitách, posilniť multiinštitucionálnu spoluprácu a rozšíriť informovanosť o problematike na lokálnej úrovni, zahrňujúc profesijné skupiny a obce v okrese.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný OZ HANA.

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR, dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D092/2019/13.

Príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva zo strany Košického samosprávneho kraja

Realizácia projektu: 01.01.2019 – 31.12.2019

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov OZ HANA na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj

Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Operačný program: 312000 – Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os: 312040 – 4. Sociálne začlenenie

Konkrétny cieľ: 12040021 – 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód výzvy: OP ĽP DOP 2018/4.1.2/01

ITMS kód projektu: NFP312040P566

Časový rámec realizácie projektu: január 2019 – august 2022

Miesto realizácie projektu: Východné Slovensko, Košický kraj, Spišská Nová Ves

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu: 88 441,11 EUR

Výška nenávratného príspevku: 199 811,40 EUR

Cieľové skupina: jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením

Krátky popis projektu: Garancia prístupu k špecializovaným službám predstavuje pre ženy zažívajúce násilie súčasť širšieho konceptu fundamentálneho ľudského práva, ktorým je právo žiť život slobodne a bez násilia. Zabezpečenie prístupu k špecializovaným službám pomáha ženám zmierňovať dopady diskriminácie a preto je dôležité aby štát tieto aktivity podporoval. Cieľom projektu je prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. Prostredníctvom zvýšenia dostupnosti a kvality špecializovaných služieb zabezpečíme jednotlivcom, alebo skupinám ohrozeným diskrimináciou, chudobou, sociálnym vylúčením – ženám zažívajúcim intímne partnerské násilie v Košickom samosprávnom kraji – prístup k špecializovaným službám, ktoré budú v súlade s Minimálnymi štandardami Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie, prioritami a odporúčaniami medzinárodných, národných a regionálnych ľudskoprávnych dokumentov, koncepcií, stratégií a monitorovacích správ. Územný dosah projektu zasahuje úroveň Košického samosprávneho kraja.

Hlavná aktivita: Podpora rozvoja služieb, opatrení pre obete násilia, najmä pre ženy

 • Rozšíriť poskytované služby o novú, doteraz neposkytovanú službu – Podporné skupiny.
 • Posilniť personálne kapacity o 1 novú poradkyňu poskytujúcu špecifické služby pre ženy zažívajúce násilie zo strany intímneho partnera.
 • Zvýšiť informovanosť o existencii špecifických služieb pre ženy zažívajúce násilie, propagácia Poradenského centra HANA.
 • Zvýšiť kvalitu poskytovaných špecializovaných služieb Poradenským centrom HANA.

Kontaktné údaje prijímateľa
OZ HANA, P.O. Box 38, 052 01 Spišská Nová Ves, A contact person: Mgr. Lýdia Koňaková, 0903 404 471, ozhana@ozhana.sk, www.ozhana.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Európsky sociálny font
Operačný program Ľudské zdroje
IA MPSVR SR

Finančné prostriedky z rezervy vlády na zabezpečenie koordinácie systému prevencie násilia na ženách a domáceho násilia

Realizácia projektu: 2018

Dotácia z rezervy vlády na zabezpečenie koordinácie systému prevencie násilia na ženách a domáceho násilia.


Ochrana a podpora ľudských práv žien

Realizácia projektu: 01.07.2018 – 31.12.2018

Prostredníctvom tejto dotácie sa zameriavame na zabezpečenie prístupu k pomoci a podpore ako prostriedku zmierňovania dopadov násilia, ktoré predstavuje najčastejšiu formu diskriminácie žien.

V projekte sa zameriavame na zabezpečenie bezplatnej právnej pomoci ženám zažívajúcim násilie v intímnych vzťahoch, ktoré takúto pomoc potrebujú, čím sa snažíme o zvýšenie vymožiteľnosti práva v oblasti diskriminácie žien v regióne Spiš. Vďaka projektu pokračujeme v posilňovaní partnerstva a multiinštitucionálnej spolupráce, ktorej zámerom je presadzovanie, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, na lokálnej a regionálnej úrovni.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný OZ HANA.

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR, dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D112/2018/13.


Príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva zo strany Košického samosprávneho kraja

Realizácia projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov OZ HANA na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj


Podpora sieťovania Bezpečnej ženskej siete proti násiliu páchanému na ženách

Realizácia projektu: 01.11.2017 – 31.08.2018

Týmto projektom sa v HANE snažíme prispieť k napĺňaniu vízie BŽS a zabezpečiť BŽS priestor na podporu sieťovania a vnútro sieťových procesoch, ktoré prispejú k stabilite BŽS z hľadiska interných a exekutívnych procesov, posilneniu kapacít, zvýšeniu viditeľnosti, stability a udržateľnosti BŽS.

V rámci jednotlivých aktivít projektu plánujeme vyriešiť otázky, ktorým momentálne v rámci siete čelíme. Konkrétne ide o oblasti podpory vnútorných procesov v sieti a dokončenie základných rámcových sieťových dokumentov, zvýšenie našich kapacít a zručností ako aj pokračovanie v budovaní „značky“ BŽS.

 • Podpora procesov sieťovania BŽS
 • Zvyšovanie kapacít BŽS
 • Propagácia BŽS

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris Slovakia s.r.o.


Zvýšenie kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavanie ľudských práv žien

Realizácia projektu: 01.07.2017 – 31.12.2017

Prostredníctvom tejto dotácie sa zameriavame na dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien prostredníctvom zvýšenia kvality špecifickej pomoci a ochrany žien zažívajúcich rodovo podmienené násilie v intímnych vzťahoch v okrese Spišská Nová Ves.

V projekte sa zameriavame na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd prostredníctvom zabezpečenia bezplatnej právnej pomoci v oblasti ľudských práv a slobôd a predchádzanie všetkým formám diskriminácie prostredníctvom zvyšovania informovanosti a vzdelávania profesijných skupín v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mgr. Lýdia Koňaková

Donor: Ministerstvo spravodlivosti SR, dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D212/2017/13


Príspevok na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva zo strany Košického samosprávneho kraja

Realizácia projektu: 01.05.2017 – 31.12.2017

Finančný príspevok Košického samosprávneho kraja podľa ustanovenia § 75 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov OZ HANA na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Košický samosprávny kraj


Finančné prostriedky z rezervy vlády na riešenie finančnej situácie bezpečných ženských domov a poradenských centier

Realizácia projektu: 05/2017 – 12/2017

Na zabezpečenie činnosti Poradenského centra HANA v súlade s minimálnymi štandardmi Rady Európy a zároveň na zabezpečenie plnenia podmienky udržateľnosti projektu č. DGV01006 financovaného zo zdrojov Nórskeho finančného mechanizmu nám boli poskytnuté finančné prostriedky z rezervy vlády.


Podpora multiinštitucionálnej spolupráce a zviditeľnovanie práce ženských MVO združených v Bezpečenej ženskej sieti proti násiliu na ženách

Realizácia projektu: 01.09.2016 – 31.08.2017

Projekt sa zameriaval na dve oblasti. Jednou z nich bolo dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch a zviditeľnenie práce Bezpečnej ženskej siete proti násiliu na ženách.

Dodržiavanie a vymožiteľnosť práv žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch sme sa snažili zvýšiť prostredníctvom zvýšenia kvality pomoci a ochrany, ktorú im poskytujú relevantné verejné/štátne inštitúcie a organizácie. Vďaka tomu grantu sme realizovali vzdelávanie, scitlivovali a zvyšovali povedomie zamestnancov a zamestnankýň relevantých inštitúcií a organizácií.

Prácu Bezpečnej ženskej siete proti násiliu sme zviditeľnili prostredníctvom zmapovania doterajšej činnosti MVO (20 rokov), ktoré sú združené v Bezpečnej ženskej sieti. V spolupráci so všetkými organizáciami Bezpečnej ženskej siete sme vypracovali správu o doterajšej činnosti „20 rokov Ženy ženám“, informačný leták a založili sme webovú stránku www.bezpecnazenskasiet.sk.

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris Slovakia s.r.o.


Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike rodovo podmieneného násilia u mladých ľudí „Dating Violence“

Registračné číslo zmluvy: 6279/2016-M_ORF

Druh dotácie: §2 písm. j) – Dotácia na podporu rodovej rovnosti

Účel dotácie: §9a ods.1 písm. a),c), §9a ods. 2 písm. b), c), d) zákona o dotáciách

Realizácia projektu: 09/2016 – 12/2016

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí v problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách/dievčatách prostredníctvom diskusií na základných a stredných školách v okrese Spišská Nová Ves. Prostredníctvom tejto dotácie sme realizovali 21 diskusií s mladými ľuďmi na 4 stredných školách a 1 základnej škole. Diskusií sa celkovo zúčastnilo 344 žiakov/žiačok a študentov/študentiek.

Donor: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR dotácia na podporu rodovej rovnosti, číslo zmluvy 6279/2016-M_ORF


Zlepšenie kvality poradenstva pre ženy zažívajúce rodovo podmienené násilie v partnerských vzťahoch v Košickom samosprávnom kraji

Prijímateľ projektu: Košický samosprávny kraj

Project partners: Fenestra, Pomoc rodine, Kotva n.o. Trebišov a OZ HANA

Číslo projektu: DGV02001

Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Realizácia projektu: 10.09.2015 – 30.04.2017

Opatrenie: Podpora existujúcich poradenských centier pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti

Project funding:

 • Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 374 769 €
 • Projektový grant nepresiahne 374 769 €
 • Project grant rate shall not exceed 100%.
 • Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nepresiahne 0 €
 • Project grant and each its part is made of contributions to the relevant Financial Mechanism and state budget contribution in the ratio 85%:15%.

Cieľom projektu bolo zvýšiť dostupnosť a zlepšeniť kvality špecifických služieb pre ženy zažívajúce rodovo podmienené partnerské násilie a ich deti v Košickom samosprávnom kraji, ktoré sú v súlade s medzinárodnými a národnými dokumentmi a minimálnymi štandardami Rady Európy; zvýšiť citlivosť, informovanosť a zručnosti pracovníčok/pracovníkov rôznych štátnych/verejných inštitúcií v mestách kde pôsobia partnerské organizácie projektu a zvýšiť citlivosť, informovanosť detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

Podpora existujúcich alebo vybudovanie nových služieb určených špecificky pre ženy ohrozené násilím a zažívajúce násilie a ich deti – azylové domy pre ženy a poradenské centrá.

 • Počet podporených poradenských centier: 4
 • Počet prípadov poskytnutia poradenstva – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 550

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

Zvýšenie dostupnosti a kvality špecializovaného poradenstva

 • Počet druhov a foriem poskytovaného poradenstva: 5
 • Počet stretnutí špecializovaných MVO (partneri projektu) zameraných na výmenu skúseností: 5
 • Počet letákov pre ženy s informáciami o násilí a špecializovaných službách v KSK: 8 500<

Zvýšenie citlivosti, informovanosti a zručností pracovníčok a pracovníkov štátnych a verejných inštitúcií

 • Počet workshopov zameraných na scitlivovanie a vzdelávanie pre pracovníčky/ov štátnych a verejných inštitúcií: 7
 • Počet stretnutí zameraných na potrebu multiinštitucionálnej spolupráce: 9
 • Informačná brožúra pre pracovníkov/čky štátnych a verejných inštitúcií: 2 800

Zvýšenie citlivosti, informovanosti detí a mladých ľudí na problematiku rodovo podmieneného partnerského násilia.

 • Počet divadelných predstavení: 6
 • Počet diskusií s deťmi a mladými ľuďmi: 6

Donor: Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Prevencia a eliminácia násilia páchaného na ženách prostredníctvom zvyšovania povedomia o problematike rodovo podmieneného násilia u mladých ľudí „Dating Violence“

Registračné číslo zmluvy: 5867/2005-M_ORF

Druh dotácie: § 2 písm. j) – Dotácia na podporu rodovej rovnosti

Účel dotácie: § 9a ods.1 písmeno a), c), §9a ods.2 písm. b), f), h)

Realizácia projektu: 09/2015 – 12/2015

Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí v problematike rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách/dievčatách prostredníctvom diskusií na základných a stredných školách v Spišskej Novej Vsi. Prostredníctvom tejto dotácie sme realizovali 16 diskusií s mladými ľuďmi na 3 stredných školách a 1 základnej škole. Diskusií sa celkovo zúčastnilo 316 žiakov/žiačok a študentov/študentiek.

Donor: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR dotácia na podporu rodovej rovnosti, číslo zmluvy 5867/2005-M_ORF


Všeobecná podpora – Poradenské centrum – špecializované služby pre ženy a dievčatá zažívajúce násilie

Realizácia projektu: 01.09.2015 – 31.08.2016

Cieľom všeobecnej podpory bolo prispieť k aktivitám, ktoré smerujú k zabezpečeniu špecializovanej, dostupnej a bezplatnej pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Slovensko-český ženský fond a Philip Morris International Inc.


Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi

Projektová zmluva: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1437603&l=sk

Prijímateľ projektu: OZ HANA

Partner of the project: Fenestra

Číslo projektu: DGV01006

Názov programovej oblasti: SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie

Cieľ projektu: Znížené rodovo podmienené násilie

Realizácia projektu: 09.07.2014 – 30.04.2017

Opatrenie: Vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – poradenské centrá

Project funding:

 • Celkové oprávnené výdavky projektu nepresiahnu 82 216 €
 • Project grant will not exceed € 73,994.00.
 • Project grant rate shall not exceed 90%.
 • Co-finance the project from its own resources does not exceed € 8,222.00.
 • Project grant and each its part is made of contributions to the relevant Financial Mechanism and state budget contribution in the ratio 85%:15%.

Cieľom projektu bolo v rizikovom okrese Spišská Nová Ves, kde neexistovalo žiadne poradenské centrum, ktoré by poskytovalo špecializovanú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie, žiaden bezpečný ženský dom, poprípade krízová telefonická linka, zabezpečiť ženám zažívajúcim násilie zo strany intímneho partnera špecializovanú pomoc, podporu a ochranu. Zároveň bolo cieľom prispieť k širšej spoločenskej zmene postojov k ľudským právam žien a ich detí a k problematike násilia, ktorá je nevyhnutná pre predchádzanie a odstraňovanie takéhoto násilia a znižovanie nerovnosti.

Výstupy projektu a indikátory výstupov

 • Počet novo vzniknutých poradenských centier: 1
 • Počet prípadov poskytnutia poradenstva ženám – obetiam násilia na ženách za obdobie jedného roka: 250

Výsledky projektu a indikátory výsledkov

 • Poradenské centrum: 1
 • Počet vytvorených pracovných miest: 5
 • Počet žien a detí, ktorým bude poskytované špecializované poradenstvo: 250
 • Počet foriem poskytovaného špecializovaného poradenstva: 3
 • Počet druhov poskytovaného špecializovaného poradenstva: 3
 • Žiadosť o akreditáciu podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách: 1
 • Akreditované vzdelávanie pre zamestnankyne pracujúce s CS: 2
 • Evaluačné stretnutia: 6
 • Konziliárne porady: 18

Donor: Nórske kráľovstvo prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Všeobecná podpora – OZ HANA

Realizácia projektu: 01.01.2014 – 31.12.2014

Cieľom všeobecnej podpory bolo prispieť k aktivitám, ktoré smerujú k zabezpečeniu špecializovanej, dostupnej a bezplatnej pomoci, podpory a ochrany žien zažívajúcich násilie v intímnych vzťahoch zo strany súčasného/bývalého partnera/manžela.

Donor: Slovensko český ženský fond