Projects

Zrealizované aktivity projektu Stojíme pri ženách

21.12.2022
V rámci aktivity multi-inštitucionálna spolupráca sme sa stretli s vedúcou Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Spišskej Novej Vsi sme okrem zdieľania aktuálnej situácie, predstavenia projektu hovorili aj o zmenách, postupoch a tiež praxi v konaniach týkajúcich sa maloletých detí.

Stretnutie s vedúcou oddelenia SPODaSK

20.12.2022
S vedúcou Oddelenia sociálnych vecí a s terénnou sociálnou pracovníčkou mesta Spišská Nová Ves sme si na dnešnom stretnutí vzájomne vymenili informácie o aktuálnom dianí, predstavili projekt a rozprávali sa o možnostiach spolupráce na jeho aktivitách.

Stretnutie na oddelení sociálnych vecí

19.12.2022
Na stretnutí Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme okrem výmeny informácií o aktuálnom dianí v inštitúciách členky informovali o realizácií aktivít v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, diskutovali sme o spolupráci pracovnej skupiny na aktivitách projektu a tiež sme plánovali obnovenie a rozšírenie existujúcej pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

19.9.2022
Na Stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme členom a členkám predstavili projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ ktorého cieľom je zvýšenie dostupnosti špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Okrem možnosti zapojenia sa do aktivít tohto projektu sme si na stretnutí vymenili informácie o aktuálnom dianí v inštitúciách a hovorili o rozšírení členstva pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

← Back to the project