Projects

Zrealizované aktivity projektu Stojíme pri ženách

26.6.2023
Stretnutie pracovnej skupiny bolo zamerané na vzdelávanie a scitlivovanie v problematike násilia na ženách. Prostredníctvom interaktívnych aktivít sme zdieľali vnímanie témy násilia a hovorili o mýtoch a faktoch v tejto oblasti. Týmto sa chceme poďakovať členom a členkám pracovnej skupiny, že sa aktívne zapájali do aktivít a podelili sa o svoje pracovné aj osobné skúsenosti. Vo vzdelávaní budeme pokračovať na ďalších stretnutiach.

Stretnutie Pracovnej skupiny

25.4.2023
Na Mestskom úrade v Gelnici sme sa stretli s primátorom mesta, pánom Tomaškom. Na stretnutí sme predstavili OZ HANA a hovorili o otvorení novej pobočky poradenského a intervenčného centra v meste Gelnica. Zároveň sme diskutovali o plánovaných aktivitách, ktoré budeme realizovať v rámci projektu a možnostiach spolupráce. V tento deň sme aj v spolupráci s pánom primátorom hľadali možnosti prenájmu priestorov v súvislosti s rozšírením poradenského a intervenčného v Gelnici.

Stretnutie v Gelnici

17.4.2023
Na stretnutí sme privítali nové členky, ktoré budú súčasťou Pracovnej skupiny na elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi. Po predstavení členov a členiek sme hovorili o vzniku, cieľoch, fungovaní, potrebách a očakávaniach smerom k pracovnej skupine. V závere stretnutia sme si vymenili aktuality v inštitúciách v rámci témy násilia páchaného na ženách.

Stretnutie Pracovnej skupiny

20.2.2023
Stretnutie Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme ako zvyčajne začali výmenou informácií o aktuálnom dianí v inštitúciách a o aktualitách v rámci aktivít projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a odporujeme ich!“. Na stretnutí sme otvorili diskusiu o smerovaní Pracovnej skupiny, potrebách a očakávaniach členov a členiek. Záver stretnutia sme venovali rozšíreniu členstva Pracovnej skupiny. Uzavreli sme zoznam prizvaných a spoločne sme sa dohodli na postupe prijatia nových členov a členiek Pracovnej skupiny na ktorých a ktoré sa už teraz tešíme.

Stretnutie Pracovnej skupiny

21.12.2022
V rámci aktivity multi-inštitucionálna spolupráca sme sa stretli s vedúcou Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Spišskej Novej Vsi sme okrem zdieľania aktuálnej situácie, predstavenia projektu hovorili aj o zmenách, postupoch a tiež praxi v konaniach týkajúcich sa maloletých detí.

Stretnutie s vedúcou oddelenia SPODaSK

20.12.2022
S vedúcou Oddelenia sociálnych vecí a s terénnou sociálnou pracovníčkou mesta Spišská Nová Ves sme si na dnešnom stretnutí vzájomne vymenili informácie o aktuálnom dianí, predstavili projekt a rozprávali sa o možnostiach spolupráce na jeho aktivitách.

Stretnutie na oddelení sociálnych vecí

19.12.2022
Na stretnutí Pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme okrem výmeny informácií o aktuálnom dianí v inštitúciách členky informovali o realizácií aktivít v rámci projektu „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“, diskutovali sme o spolupráci pracovnej skupiny na aktivitách projektu a tiež sme plánovali obnovenie a rozšírenie existujúcej pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

19.9.2022
Na Stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme členom a členkám predstavili projekt „Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ ktorého cieľom je zvýšenie dostupnosti špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Okrem možnosti zapojenia sa do aktivít tohto projektu sme si na stretnutí vymenili informácie o aktuálnom dianí v inštitúciách a hovorili o rozšírení členstva pracovnej skupiny.

Stretnutie pracovnej skupiny

← Back to the project