V médiach

Tlačová správa, Projekt „Ochrana a podpora ľudských práv žien“ (č. D112/2018/13) – 21.12.2018

Médiám 21.12.2018

Tlačová správa

Spišská Nová Ves – OZ HANA vychádza pri poskytovaní pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie primárne z ich skúseností a potrieb. Ženy zažívajúce násilie prichádzajú pri riešení násilia do kontaktu s rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktorých informovanosť a citlivosť na problematiku násilia páchaného na ženách je rôzna. Aj skúsenosť žien nám teda potvrdzuje spoločenský rozmer problematiky násilia a potrebu komplexnej, kvalitnej a odbornej pomoci. OZ HANA sa preto na lokálnej úrovni snaží sieťovať a posilňovať multiinštitucionálnu spoluprácu.

Občianske združenie HANA pôsobí v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách od roku 2013. Prevádzkuje Poradenské centrum a Telefonickú krízovú linku, kde poskytuje špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany svojho súčasného alebo bývalého partnera či manžela. Tento rok sme v období júl až december vďaka projektu s názvom „Ochrana a podpora ľudských práv žien“ (č. D112/2018/13) mohli pokračovali v realizácii stretnutí Pracovnej skupiny proti násiliu páchanému na ženách v Spišskej Novej Vsi. Tieto stretnutia boli zamerané na posilnenie nastavenej spolupráce a sieťovanie medzi relevantnými štátnymi a verejnými inštitúciami a organizáciami na lokálnej úrovni. Vďaka projektu sme zároveň zabezpečili ženám zažívajúcim násilie bezplatné právne poradenstvo, ktoré je potrebné pri komplexnom riešení situácie násilia. Uskutočnenie týchto aktivít bolo možné vďaka finančnej podpore Ministerstva Spravodlivosti SR v rámci dotačnej schémy Dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbia, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie. Cieľom projektu bolo v rámci prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách, ktoré predstavuje porušovanie ľudských práv a najčastejšiu formu diskriminácie žien, zabezpečiť bezplatnú právnu pomoc ženám zažívajúcim násilie a posilniť partnerstvo a multiinštitucionálnu spoluprácu na lokálnej úrovni. Ciele projektu hodnotíme ako naplnené, nakoľko bezplatná právna pomoc bola využitá a jej dostupnosť hodnotená ako podporný faktor pri riešení situácie násilia. Rovnako členky a členovia pracovnej skupiny vyjadrili spokojnosť s realizovanými stretnutiami a zároveň majú záujem o ďalšiu spoluprácu a  vzdelávanie, pretože na to aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií.

V prípade ak zažívate násilie alebo poznáte niekoho vo svojom okolí, o kom sa domnievate, že zažíva násilie a chceli by ste sa dozvedieť viac o tom ako môžete pomôcť – kontaktujte Poradenské centrum HANA v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 na tel. čísle 0903 404 483 (pre ženy), alebo na tel. čísle 0903 404 471 (pre verejnosť), prípadne e.mailom na: ozhana.snv@gmail.com. HANA poskytuje pomoc a podporu ženám bezplatne.

Za OZ HANA Petra Paterová

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských právd a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ HANA.

email: ozhana.snv@gmail.com tel.: 0903 404 471 www.ozhana.sk