V médiach

Tlačová správa II, Projekt Zvýšenie kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavanie ľudských práv žien (č.D212/2017/13) – 28.12.2017

Médiám 28.12.2017

Tlačová správa

Spišská Nová Ves – Úprimný záujem riešiť tému násilia na ženách možno vidieť v rôznych oblastiach našej spoločnosti. Kedže však násilie a jeho dopady prierezovo zasahujú do rôznych sektorov ukazuje sa, že žiadna inštitúcia ani organizácia neuspeje ak bude problém riešiť sama. HANA svojimi aktivitami aj v roku 2017 pomohla túto situáciu zmeniť.

Občianske združenie HANA pôsobí v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách od roku 2013. Prevádzkujeme Poradenské centrum a Krízovú linku, kde poskytujeme špecializované poradenstvo ženám zažívajúcim násilie zo strany svojho súčasného alebo bývalého partnera/ manžela.

V období júl až december 2017 sme vďaka projektu s názvom Zvýšenie kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavania ľudských práv žien (č. D212/2017/13) zrealizovali 6 workshopov pre 87 záujemcov a záujemkýň a 3 pracovné stretnutia pre relevantné štátne/ verejne inštitúcie a organizácie. Obsahom worshopov bolo predstavenie HANY a nášho spôsobu práce, mýty a fakty o násilí na ženách, formy a vzorce násilia, dynamika násilia a ďalšie dôležité témy. Zároveň sme zabezpečili ženám bezplatné právne poradenstvo, čo považujeme za veľmi dôležité pretože pre veľa žien je táto pomoc z rôznych dôvodov nedostupná. Uskutočnenie týchto aktivít bolo možné vďaka finančnej podpore Ministerstva Spravodlivosti SR v rámci dotačnej schémy Dotácia na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbia, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie.

Cieľom projektu bolo poskytnúť ženám zažívajúcim násilie kvalitnú špecifickú pomoc, podporu a ochranu a zároveň zabezpečiť bezplatnú právnu pomoc tým, ktoré ju potrebujú a posilniť multiinštitucionálnu spoluprácu na lokálnej úrovni. Môžeme skonštatovať, že tento cieľ sa nám podarilo naplniť. Členky a členovia pracovnej skupiny ako aj účastníčky a účastníci workshopov vyjadrili spokojnosť s informáciami, ktoré im boli poskytnuté a ktoré otvárajú nové praktické možnosti riešenia problematiky násilia páchaného na ženách. Rovnako tak prejavili záujem o spoluprácu a ďalšie vzdelávanie, čo považujeme sa výbornú správu, lebo na to aby sme dokázali zabezpečiť ženám a deťom účinnú pomoc, podporu a ochranu, je potrebná účasť všetkých zainteresovaných inštitúcií a organizácií.

V prípade ak zažívate násilie alebo poznáte niekoho vo svojom okolí, o kom sa domnievate, že zažíva násilie a chceli by ste sa dozvedieť viac o tom ako môžete pomôcť – kontaktujte Poradenské centrum HANA v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 na tel. čísle 0903 404 483 (pre ženy), alebo na tel. čísle 0903 404 471 (pre verejnosť), prípadne e.mailom na: ozhana.snv@gmail.com. HANA poskytuje pomoc a podporu ženám bezplatne.

Za OZ HANA Petra Paterová

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských právd a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Mgr. Lýdia Koňaková. email: ozhana.snv@gmail.com tel.: 0903 404 471 www.ozhana.sk