In Media

Tlačová správa, Projekt Zvýšenie kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavanie ľudských práv žien (č.D212/2017/13) – 11/06/2017

​Médiám​ 6.11.2017

Tlačová ​správa​

Spišská Nová Ves – Každá​ tretia žena má počas svojho života skúsenosť s nejakou formou násilia. Aj v Spišskej Novej Vsi sú medzi nami ženy, ktoré zažívajú násilie zo strany súčasného alebo bývalého partnera. Svoju situáciu riešia, z rôznych legitímnych dôvodov ju však väčšinou neohlasujú. HANA sa spoluprácou s relevantnými inštitúciami a organizáciami snaží o zmenu (Zdroj:​ ​Výskum​ ​FRA,​ ​2014).

Občianske združenie HANA sme založili v roku 2013 s cieľom pôsobiť v oblasti prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách. Našou hlavnou činnosťou je priama pomoc a podpora žien. Všetky naše aktivity smerujú k tomu aby mali ženy dostupnú komplexnú pomoc, podporu a ochranu. Aj preto sme v snahe zvýšiť kvalitu, efektívnosť a adresnosť pomoci ženám zažívajúcim násilie začali budovať multiinštitucionálnu spoluprácu s inštitúciami a organizáciami, ktoré sa majú podieľať na zabezpečení systému komplexnej pomoci a ochrany pre ženy zažívajúce násilie. Vďaka projektu s názvom Zvýšenie​ kvality špecifickej pomoci ženám zažívajúcim rodovo podmienené násilie zo strany intímneho partnera ako nástroj pre dodržiavanie ľudských práv žien (č. D212/2017/13) v našej snahe pokračujeme.

V období júl až december 2017 zrealizujeme 6​ workshopov a 3 pracovné stretnutia pre​ relevantné štátne a verejne inštitúcie a organizácie a zabezpečíme​ ženám​ bezplatné právne poradenstvo.​ V záujme implementovať Národný Akčný Plán na elimináciu a prevenciu násilia páchaného na ženách (2014-2019) sú tieto aktivity zamerané na ochranu ľudských práv žien a podporu spolupráce, partnerstva zastúpených pomáhajúcich profesií ako aj zdieľanie skúseností a dobrej praxe. Workshopy a pracovné stretnutia sú určené zamestnankyniam a zamestnancom štátnych a verejných inštitúcií a vybraných organizácií, ktorí a ktoré prichádzajú do kontaktu so ženami zažívajúcimi násilie zo strany intímneho partnera. Cieľom projektu je poskytnúť ženám zažívajúcim násilie kvalitnú špecifickú pomoc, podporu a ochranu a zároveň zabezpečiť bezplatnú právnu pomoc tým, ktoré ju potrebujú. ​Zároveň​ ​je​ ​cieľom posilniť​ ​multiinštitucionálu​ ​spoluprácu​ ​na​ ​lokálnej​ ​úrovni.​ Uskutočnenie týchto aktivít je možné vďaka finančnej podpore Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačnej schémy Dotácia​ na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbia, antisemitizmu a iným prejavom intolerancie.

V prípade ak zažívate násilie alebo poznáte niekoho vo svojom okolí, o kom sa domnievate, že zažíva násilie a chceli by ste sa dozvedieť viac o možnostiach pomoci – kontaktujte Poradenské centrum HANA v pracovných dňoch v čase od 9:00​ do​ 17:00​ na tel. čísle​ 0903 404 483 (pre ženy), alebo na tel. ​čísle​ ​0903​ ​404 471​ ​(​pre ​verejnosť),​ ​prípadne​ ​e.mailom​ ​na:​ ​ozhana.snv@gmail.com​ .​

Za ​OZ​ ​HANA​ ​ ​ Danica​ ​Beňa​ ​Adamčíková​

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských právd a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ​xenofóbie,​ ​antisemitizmu​ ​a ostatným​ ​prejavom​ ​intolerancie.​ Za ​obsah​ ​tohto​ ​dokumentu​ ​je​ ​výlučne​ ​zodpovedná​ ​Mgr.​ ​Lýdia​ ​Koňaková.​

email: ​ozhana.snv@gmail.com​ tel.: ​0903​ ​404 471​ www.ozhana.sk