In Media

Médiám – 10/14/2014

Spišská Nová Ves – Vedeli ste, že násilie páchané na ženách je pravdepodobne najhanebnejším porušovaním ľudských práv? Vedeli ste, že pre ženy vo veku 15-44 rokov predstavujú znásilnenie a domáce násilie vyššie nebezpečenstvo ako rakovina, dopravné nehody, vojna alebo malária? Vedeli ste, že násilie páchané na ženách sa nevyskytuje náhodne a má svoje zákonitosti? Zdroj: OSN, Možnosť Voľby, My Mamy

My, členky Občianskeho združenia HANA Vás pozývame na Otváraciu konferenciu pre odbornú a laickú verejnosť. Hlavnou témou konferencie je násilie páchané na ženách v intímnych vzťahoch. Táto konferencia predstavuje prvý krok v snahe o nadviazanie multiinštitucionálnej spolupráce v meste Spišská Nová Ves a okolí. Jej cieľom je, aby sa odborníčky a odborníci z jednotlivých inštitúcií a profesií stretli, spoznali a mali jedinečnú možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s riešením prípadov násilia páchaného na ženách. Naším zámerom je vytvorenie priestoru pre zdieľanie príkladov dobrej praxe a vytvorenia silnej a efektívnej siete pomoci.

Konferencia sa bude konať 29.10.2014 o 10:00 v Budove AB (Budova sídla Tatrabanky), v Zasadačke na 1. poschodí, Štefánikove Námestie 5, 052 01 Spišská Nová Ves. V prípade akýchkoľvek otázok  rady poskytneme viac informácií na emailovej adrese ozhana.snv@gmail.com.

Uskutočnenie tejto konferencie je možné vďaka projektu Poradenské Centrum HANA v Spišskej Novej Vsi, ktoré vzniklo za finančnej podpory Ministerstva vnútra SR a Nórskeho finančného mechanizmu v rámci programovej oblasti Domáce a rodovo podmienené násilie, č. projektu DGV01006.

Veríme, že sa nám v stredu 29.10.2014 spolu podarí rozprúdiť podnetnú diskusiu a posunieme sa bližšie k spĺňaniu Minimálnych európskych štandardov Rady Európy pre špecializované podporné služby pre ženy. Rovnako tak veríme, že nastal čas jasného vyjadrenia nulovej tolerancie násilia v našom meste.

Tešíme sa na stretnutie a na ďalšiu spoluprácu.

Za tím OZ HANA
Danica Adamčíková