História

OZ HANA vzniklo 01.07.2013 ale aj napriek krátkej existencii prehľad našej činnosti ponúka množstvo aktivít smerujúcich k podpore rodovej rovnosti a to prioritne v oblasti rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách.

Z dôvodu, že OZ HANA v čase svojho vzniku nedisponovalo finančnými prostriedkami aktivity, ktoré smerovali k zvýšeniu povedomia a scitliveniu verejnosti voči problematike násilia páchaného na ženách boli realizované na báze dobrovoľníctva.

Občianske združenie sa v spolupráci s Divadlom na opätkoch trikrát aktívne zapojilo do Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

  • Rok 2012 – sme pod záštitou Divadla na opätkoch organizovali verejné zhromaždenie Vypískajme násilie a výstavu Umlčané svedkyne v OC Madaras. V tomto roku sme sa 14.2.2012 v OC Madaras súčasne zapojili do aktivity One Billion Rising.
  • Rok 2013 – sme v spolupráci s Divadlom na opätkoch 10.12.2013 organizovali verejné zhromaždenie Vypískajme násilie, sprievod mestom a živé svedectvá pred Levočskou bránou.
  • Rok 2014 – sme v spolupráci s Divadlom na opätkoch 10.12.2014 pred Levočskou bránou organizovali verejné zhromaždenie Vypískajme násilie a výstavu Umlčané svedkyne.

V rámci našich aktivít úzko spolupracujeme hlavne s Divadlom na opätkoch, ktoré veľmi aktívne pôsobí v téme násilia páchaného na ženách v Spišskej Novej Vsi.

Túto situáciu sme sa rozhodli zmeniť a preto sme reagovali na výzvu Úradu vlády a Nórskeho finančného mechanizmu, ktorá bola orientovaná na podporu existujúcich a vznik nových špecializovaných poradenských centier pre ženy zažívajúce násilie. Na túto výzvu sme reagovali projektom s názvom „Poradenské centrum HANA v Spišskej Novej Vsi“. Tento projekt bol podporený v plnej výške a 9.7.2014 bol projekt spustený. Podmienkou projektu je finančná spoluúčasť vo výške 10 % – 6428 eur z celkového projektového grantu 64 283 eur.