Aktuality k téme

HANA hľadá kolegyňu

Hľadáme kolegyňu do Poradenského centra HANA v Spišskej Novej Vsi a v Gelnici

HANA hľadá kolegyňu

Do novootvorenej pobočky v Gelnici hľadáme kolegyňu

Ak máte záujem o prácu v Poradenskom centre HANA alebo poznáte niekoho, koho táto ponuka zaujme, pošlite životopis a motivačný list na ozhana@ozhana.sk

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2012605/poradenska-pracovnicka

https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/2012605/poradenska-pracovnicka


HANA hľadá kolegyňu

Ak máte záujem o prácu v Poradenskom centre HANA alebo poznáte niekoho, koho táto ponuka zaujme, pošlite životopis a motivačný list na ozhana@ozhana.sk

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1992205/poradenska-pracovnicka


Stretnutie pracovnej skupiny

Na dnešnom Stretnutí pracovnej skupiny na prevenciu a elimináciu násilia na ženách v Spišskej Novej Vsi sme členom a členkám predstavili projekt "Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!“ ktorého cieľom je zvýšenie dostupnosti špecializovaných poradenských centier a informácií o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti v Košickom kraji. Okrem možnosti zapojenia sa do aktivít tohto projektu sme si na stretnutí vymenili informácie o aktuálnom dianí v inštitúciách a hovorili o rozšírení členstva pracovnej skupiny.


Stretnutie pracovnej skupiny je realizované v rámci projektu "Stojíme pri ženách. Chránime a podporujeme ich!", ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Projekt realizuje @Fenestra v partnerstve s @OZHANA.SNV a @OZPOMOCRODINE.
Viac o projekte: https://www.fenestra.sk/stojime-pri-zenach/ Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.
Spoločným úsilím k inkluzívnej Európe.

Stretnutie pracovnej skupiny

August 2022 predstavuje pre HANU ukončenie Dopytovo orientovaného projektu „Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch“

Cieľom projektu bola prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie. Prostredníctvom zvýšenia dostupnosti a kvality špecializovaných služieb sme zabezpečili ženám zažívajúcim násilie prístup k špecializovaným službám, ktoré boli v súlade s Minimálnymi štandardami Rady Európy pre podporné služby pre ženy zažívajúce násilie, prioritami a odporúčaniami medzinárodných, národných a regionálnych ľudskoprávnych dokumentov, koncepcií, stratégií a monitorovacích správ.

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk / ia.gov.sk

August 2022 predstavuje pre HANU ukončenie Dopytovo orientovaného projektu „Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch“

Intervenčné centrum

Dotácia na poskytovanie špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia subjektom s označením „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 274/2017 Z. z.“)

Číslo zmluvy: DIC11/2022/13 Poskytnutá dotácia: 65 630 € Obdobie realizácie: 1.1.2022 - 31.12.2022 Územná pôsobnosť: okres Spišská Nová Ves a Gelnica Cieľová skupina : - obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; - obeť trestného činu domáceho násilia

Dotácia je určená na financovanie poskytovania špecializovanej odbornej pomoci obetiam domáceho násilia na základe projektu predloženého v konaní o udelenie akreditácie podľa zákona č. 274/2017 Z. z. a žiadosti o zápis označenia „intervenčné centrum“ podľa zákona č. 274/2017 Z. z. v spojitosti s par. 9 ods. 2 zákona č. 302/2016 Z. z. a v súlade s rozhodnutím o udelení akreditácie podľa par. 27 ods. 1 zákona č. 274/2017 Z. z., vykonaným zápisom označenia „intervenčné centrum“ a štruktúrovaným rozpočtom projektu s komentárom.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá OZ HANA“.

https://www.justice.gov.sk/


Udelenie akreditácie na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako orgán príslušný podľa § 26 ods. 2 zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 26 ods. 3 zákona o obetiach v spojitosti s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o udelenie akreditácie programu podpory obetí, č. k. AK 024/2021/13,

rozhodlo

že občianskemu združeniu OZ HANA zapísanému v registri mimovládnych neziskových organizácii vedenom Ministerstvom vnútra SR, reg. č. VVS/1-900/90-41790 (ďalej len „akreditovaný subjekt“)

udeľuje akreditáciu

na poskytovanie pomoci obetiam trestných činov vo forme špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti podľa § 5 ods. 4 zákona o obetiach. Akreditovaný subjekt je oprávnený poskytovať odbornú pomoc na utajenej adrese na území okresu Spišská Nová Ves v ambulantnej a dištančnej (telefonicky, emailom) forme výkonu odbornej pomoci.

Akreditovaný subjekt je oprávnený poskytovať pomoc obetiam trestných činov na nasledujúcemu okruhu obetí: - obeť trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby; - obeť trestného činu domáceho násilia.

Akreditovaný subjekt je oprávnený začať poskytovať odbornú pomoc odo dňa 1. októbra 2021. Akreditácia sa udeľuje na obdobie piatich rokov.

https://www.justice.gov.sk/


ĎAKUJEME, že na nás myslíte aj tento rok !

Aj tento rok máte možnosť HANE poukázať 2% z Vašich daní.

ĎAKUJEME, že na nás myslíte aj tento rok !

HANA hľadá kolegyňu

Ak máte záujem o prácu v Poradenskom centre HANA alebo poznáte niekoho, koho táto ponuka zaujme, pošlite životopis na ozhana@ozhana.sk

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1923102/poradenska-pracovnicka

HANA hľadá kolegyňu

HANA hľadá posilu do tímu

Ak máte záujem o prácu v Poradenskom centre HANA, alebo poznáte niekoho, koho táto ponuka zaujme, pošlite životopis na ozhana@ozhana.sk

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdeš na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1888125/poradenska-pracovnicka-oz-hana

HANA hľadá posilu do tímu

2% pre OZ HANA

Aj tento rok môžete darovať 2% pre OZ HANA a byť súčasťou pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie. ĎAKUJEME ! Potrebné tlačivá ("POTVRDENIE" a "VYHLÁSENIE") nájdete v adrese po otvorení obrázka. Termín odovzdania je do 31.3.2021.

2% pre OZ HANA

Prajeme Vám pokojné Vianoce

Ďakujeme za pomoc, podporu a spoluprácu v tomto roku. S pozdravom OZ HANA

Prajeme Vám pokojné Vianoce

Pískame, kým násilie na ženách neskončí !

Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou

Bábkové divadlo na Rázcestí/Puppet theatre at the Crossroads Barbora Holubová Fenestra KOTVA n.o. Trebišov Možnosť voľby MyMamy, oz OZ Pomoc rodine Progresfem Slovak-Czech Women's Fund

Pískame, kým násilie na ženách neskončí !

25. november - je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

Od tohto dňa na celom svete prebiehajú verejné podujatia v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Nie len počas tohto dňa sme presvedčené, že ženy majú právo slobodne a bezpečne rozhodovať o svojom živote.

Viac informácií o kamani a aktivitách v rámci 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách nájdete na stránke: https://fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/

25. november - je Medzinárodný deň boja za odstránenie násilia páchaného na ženách

ANI BLOGERKE REBELŽENE NIE JE NÁSILIE NA ŽENÁCH ĽAHOSTAJNÉ

Predajom tričiek NESKROTNÁ sa preto rozhodla podporiť OZ HANA. Ak chcete seba alebo niekoho iného potešiť darčekom a zároveň pomôcť, poponáhľajte sa, trička budú v predaji už iba 7 dní.

Ďakujeme Rebelžena a funder.help

Tričko si môžete kúpiť na stránke: https://funder.help/sk/rebel-zena-neskrotna-tricko-cierne

ANI BLOGERKE REBELŽENE NIE JE NÁSILIE NA ŽENÁCH ĽAHOSTAJNÉ

Aktuality v súvislosti s COVID-19

Počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú vláda vyhlásila dňa 1.10.2020, bude špecializované poradenstvo v Poradenskom centre HANA prebiehať výlučne telefonickou a mailovou formou. Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 na telefónnych číslach 0903 404 471 (kontakt pre verejnosť) a 0903 404 483 (kontakt pre ženy) alebo emailom ozhana.snv@gmail.com. Ak sa u Vás objavia niektoré z príznakov ochorenia COVID-19 zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ alebo dýchavičnosť, kontaktujte non-stop linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 628 alebo linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi 0910 118 266.


OZ HANA hľadá poradenské pracovníčky/ poradenských pracovníkov

HANA hľadá posilu do tímu. Ak máte záujem o prácu v Poradenskom centre HANA, alebo poznáte niekoho, koho by táto ponuka oslovila, kontaktujte nás:

ozhana.snv@gmail.com

Viac informácií o pracovnej ponuke nájdete na: https://www.istp.sk/pracovna-ponuka/1766406/poradenska-pracovnicka-poradensky-pracovnik https://www.profesia.sk/praca/oz-hana/O3967801

Svoje žiadosti môžete zasielať do 30. septembra 2020 Tešíme sa na Vás :)

OZ HANA hľadá poradenské pracovníčky/ poradenských pracovníkov

Ďakujeme

za pomoc a podporu zamestnancom a zamestnankyniam Košického samosprávneho kraja.

Ďakujeme

Informácie o ochorení COVID-19

Informácie o ochorení COVID-19

Informácie o ochorení COVID-19

Aktuality v súvislosti s COVID-19

Počas trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú vláda vyhlásila dňa 12.03.2020, bude špecializované poradenstvo v Poradenskom centre HANA prebiehať výlučne telefonickou a mailovou formou.

Kontaktovať nás môžete v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 na telefónnych číslach 0903 404 471 (kontakt pre verejnosť) a 0903 404 483 (kontakt pre ženy) alebo emailom ozhana.snv@gmail.com.

Ak sa u Vás objavia niektoré z príznakov ochorenia COVID-19 zvýšená teplota, bolesti hrdla, kašeľ alebo dýchavičnosť, kontaktujte non-stop linku Úradu verejného zdravotníctva 0917 222 628 alebo linku Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Spišskej Novej Vsi 0910 118 266.


Aktuálne :

Tak, ako kedykoľvek predtým, aj v období pandémie počúvajte, čo ženy hovoria a potrebujú.

Aktuálne :

OZNAM

HANA je v týchto dňoch naďalej dostupná, avšak naša pomoc a podpora bude s ohľadom na aktuálnu situáciu poskytovaná len prostredníctvom telefonického a emailového poradenstva v pracovných dňoch od 9:00 do 17:00 na tel. číslach: 0903 404 483 (linka pre ženy zažívajúce násilie) 0903 404 471 (linka pre verejnosť) email: ozhana.snv@gmail.com https://www.ozhana.sk/sk/kontakt/ Ďakujeme za pochopenie.


Darujte 2% z dane

Opäť je tu obdobie kedy sa môžeme ROZHODNÚŤ komu darujeme 2%. V HANE budeme vďačné ak sa aj vy rozhodnete byť súčasťou pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie.

Potrebné tlačivá nájdete v priloženej adrese ("POTVRDENIE" a "VYHLÁSENIE"). Termín odovzdania je do 31.3.2020.

ĎAKUJEME

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Informácie o prijímateľovi: IČO: 42322952 Právna forma: občianske združenie Obchodné meno: OZ HANA Sídlo: Teplička Súpisné číslo: 267 PSČ: 052 01 Obec: Teplička

Darujte 2% z dane

KURZ GESTALT TERAPIE

Kurz je určený pomáhajúcim pracovníkom a pracovníčkam, ktorých činnosť je zameraná na poradenstvo, pomoc a podporu ľuďom v ťažkých životných situáciách, prostredníctvom individuálneho a skupinového špecializovaného poradenstva.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

V prípade záujmu prosíme o zaslanie NÁVRATKY na email uvedený v ponuke do 10.2.2020.

KURZ GESTALT TERAPIE

V OZ HANA hľadáme nové kolegyne/kolegov

Viac informácii nájdete v priloženom súbore.

V OZ HANA hľadáme nové kolegyne/kolegov

AKO VIEME SPOLOČNE PRISPIEŤ K OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN?

Žiť život slobodne a bez násilia je fundamentálne ľudské právo. Pre veľké množstvo žien je však aj napriek tomu v bežnom živote s manželom alebo partnerom neuplatniteľné. Ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím majú právo na rešpekt, bezpečie a ochranu zo strany spoločnosti. Zabezpečenie prístupu k pomoci a podpore pomáha ženám zmierňovať dopady násilia, najčastejšej formy diskriminácie žien. V rámci tohto projektu chceme pokračovať v našich aktivitách, posilniť multiinštitucionálnu spoluprácu a rozšíriť informovanosť o problematike na lokálnej úrovni, zahrňujúc profesijné skupiny a obce v okrese.

Projekt sme realizovali v mesiacoch máj – december 2019. Prostredníctvom tohto projektu sme zrealizovali 3 workshopy-neformálne diskusie, 3 stretnutia pracovnej skupiny a 12 stretnutí so zástupcami a zástupkyňami miest a obcí v okrese Spišská Nová Ves.

Cieľom workshopov-neformálnych diskusií bolo prispieť k scitliveniu širokej verejnosti a profesijných skupín ako sú zdravotníčky a zdravotníci, lekárky a lekári, členovia občianskych združení, klubov a ďalších organizácií . Tiež sme oslovili kaderníčky, kozmetičky, pedikérky a fitnes trénerky. Úlohou týchto skupín nie je poskytovať poradenstvo, ale na základe workshopov-neformálnych diskusií môžu rozpoznať znaky toho, že žena pravdepodobne zažíva násilie a bezpečným spôsobom jej poskytnúť informácie o možnostiach pomoci a podpory.

Žiadna inštitúcia pri riešení problémov nedokáže pracovať izolovane. Preto sme pomocou tohto projektu nadviazali na doterajšiu spoluprácu na lokálnej úrovni a pokračovali v organizovaní pravidelných stretnutí pracovnej skupiny v ktorej sú zastúpené lokálne inštitúcie/organizácie – Polícia, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Slovenský červený kríž, Reg. Koordinátor TSP a OZ HANA.

V okrese Spišská Nová Ves je zvýšený počet marginalizovaných skupín, ktoré sú vystavené väčšiemu riziku diskriminácie, čo zároveň sťažuje prístup k špecializovaným službám. Z toho dôvodu sme zrealizovali stretnutia so zástupkyňami a zástupcami obcí a miest. Prostredníctvom toho sme vytvorili priestor na diskusiu o možnostiach pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie v okrese Spišská Nová Ves.

AKO VIEME SPOLOČNE PRISPIEŤ  K OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV ŽIEN?

V OZ HANA hľadáme nové kolegyne/kolegov

Viac informácii nájdete v priloženom súbore.

V OZ HANA hľadáme nové kolegyne/kolegov

Letná feministická škola krajín V4

V spolupráci s českou organizáciou Rodové Informačné Centrum Nora, poľskym Ženským Fondom eFKa a Maďarskou Ženskou Lobby organizuje SCWF letnú feministickú školu krajín V4. Podujatia sa budú môcť zúčastniť mladí ľudia vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sa identifikujú ako feministky či feministi, a majú prípadne aj skúsenosti s aktivizmom či obhajobou ženských práv a rodovej spravodlivosti.

Letná feministická škola sa bude konať v Tepliciach nad Bečvou (Česká republika) od 13. do 18. septembra 2019.

Prihlášky môžte zasielať do 15.augusta na túto emailovú adresu eva.lukesova@gendernora.cz .

http://www.womensfund.sk/sk/co-robime/projekty/letna-feministicka-skola-krajin-V-4/


Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Dopytovo orientovaný projekt Január 2019 - december 2021 www.esf.gov.sk / ia.gov.sk "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Špecializované služby pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch

Ochrana a podpora ľudských práv žien

V mesiacoch júl - december 2018 budeme realizovať projekt s názvom Ochrana a podpora ľudských práv žien.

Prostredníctvom tejto dotácie zabezpečíme ženám zažívajúcim násilie prístupu k bezplatnej právnej pomoci. Zároveň budeme pokračovať v posilňovaní partnerstva a multiinštitucionálnej spolupráce na lokálnej úrovni.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ HANA.

Ochrana a podpora ľudských práv žien

Zmena dostupnosti TKI v mesiaci august 2018

Z dôvodu čerpania dovoleniek sa čas dostupnosti Telefonickej krízovej linky v mesiaci august 2018 mení. TKI (0903 404 483) bude dostupná v pondelky a utorky, v čase od 9:00 do 13:00 hod. Ďakujeme za pochopenie. Tím HANy

Zmena dostupnosti TKI v mesiaci august 2018

ĎAKUJEME V MENE HANY

Počas 3. ročníka úspešného benefičného predstavenia "Vagina Monology" sa Divadlu na opätkoch podarilo vyzbierať zatiaľ najvyššiu sumu 180€, ktoré formou daru venovali HANE. Snažíme sa aby naša pomoc a podpora bola pre všetky ženy bezplatná a aj vďaka takýmto DAROM je to možné.

ĎAKUJEME V MENE HANY

2% z daní pre OZ HANA

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu formou poukázania 2% z dane pre OZ HANA.

2% z daní pre OZ HANA

V-DAY 2018, Spišská Nová Ves

V mesiaci február organizuje Divadlo na opätkoch 3. ročník predstavenia Monológy Vagíny. Výťažok z podujatia pôjde na podporu OZ HANA. Divadelné predstavenie sa bude odohrávať v rámci globálneho hnutia V-DAY, ktoré tento rok oslavuje už 20 rokov (V-20).

Zapojte sa aj Vy a zažite silu ženského hnutia :-)

Kedy: 15.2.2017 o 19:00 Kde: V priestoroch Domu Matice Slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves 1

Pre viac informácií sledujte časť "AKTUALITY / NOVINKY - PLÁNUJEME": http://www.ozhana.sk/sk/aktuality-novinky/planujeme/

alebo facebook: https://www.facebook.com/events/426711974429235/

Finančne podporiť HANU môžete rôznymi spôsobmi aj v časti "PODPORTE NÁS"

V-DAY 2018, Spišská Nová Ves

133 rokov od narodenia Hany Gregorovej

Dnes, 30.1.2018 si v HANE pripomíname 133 rokov od narodenia Hany Gregorovej. Aj napriek tomu, že od jej snahy o zrovnoprávnenie žien a dievčat v našej spoločnosti prešlo už veľa rokov rovnosť ešte stále nie je nastolená. Svojimi názormi vo vtedajšej spoločnosti vzbudzovala pohoršenie, opakovane ju ostro kritizovali a znevažovali. Aj napriek tomu vo svojich aktivitách pokračovala. Dielo, ktoré po sebe zanechala je aktuálne aj dnes a oslovuje a mobilizuje ďalšie generácie žien. Medzi nimi sú aj členky občianskeho združenia HANA, ktoré sme pomenovali z úcty práve k tejto našej významnej slovenskej aktivistke. V prípade hlbšieho záujmu o jej tvorbu vrelo odporúčame diela ako "Slovenka pri knihe a krbe", román "Vlny duše" alebo zbierku próz "Ženy".

133 rokov od narodenia Hany Gregorovej

NEZÁKONNE STERILIZOVANÉ RÓMSKE ŽENY ZO SLOVENSKA A ČESKEJ REPUBLIKY STÁLE ČAKAJÚ NA SPRAVODLIVOSŤ

Už je to 15 rokov, kedy bola publikovaná správa s názvom „Telo a Duša“, ktorá upozornila na prax násilných sterilizácií rómskych žien na Slovensku a bývalom Československu. Rozsah tejto praxe však dodnes nebol dôsledne vyšetrený a drvivá väčšina poškodených žien sa stále nedočkala spravodlivosti. Viaceré z týchto žien sa preto v spolupráci s mimovládnou organizáciou Poradňa pre občianske a ľudské práva rozhodli iniciovať podpisovú akciou, ktorou žiadajú širokú verejnosť o podporu.

Oficiálna tlačová správa je dostupná tu: https://www.poradna-prava.sk/sk/aktuality/nezakonne-sterilizovane-romske-zeny-zo-slovenska-a-ceskej-republiky-stale-cakaju-na-spravodlivost-rozhodli-sa-preto-podpisovou/

Poradňa pre občianske a ľudské práva spustila podpisovú akciu, v ktorej žiadajú širokú verejnosť o podporu ich požiadaviek. Následne bude petícia zaslaná slovenskej a českej vláde. Aj OZ HANA sa pripája a vyjadruje svoju podporu vo veci obhajoby ženských ľudských práv. Svoj názor môžete vyjadriť aj vy na nasledujúcom linku: https://kampan.poradna-prava.sk/

NEZÁKONNE STERILIZOVANÉ RÓMSKE ŽENY ZO SLOVENSKA A ČESKEJ REPUBLIKY STÁLE ČAKAJÚ NA SPRAVODLIVOSŤ

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU

Dnes sme ukončili tohtoročný cyklus stretnutí Pracovnej skupiny, ktorá sa venuje téme násilia na ženách v meste Spišská Nová Ves. Posledné tri stretnutia sme realizovali aj vďaka finančnej podpore Ministerstva Spravodlivosti SR. V mene HANY ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

ĎAKUJEME ZA SPOLUPRÁCU

ĎAKUJEME

Tento týždeň sme ukončili tohtoročný cyklus workshopov zameraných na tému násilia na ženách. Stretli sme sa vďaka tomu s novými ľuďmi, ktorí majú záujem v rámci svojich možností pomôcť ženám, s ktorými sa vo svojej práci stretávajú. Tento vzácny priestor priniesol zaujímavé podnety a výzvy za ktoré sme v HANE všetkým účastníčkam a účastníkom vďačné. Aj v budúcom roku budeme čerpať z energie, ktorá bola počas stretnutí prítomná.

ĎAKUJEME

My ženy Bezpečnej ženskej siete stojíme na strane žien

StepUpWAVE

My ženy Bezpečnej ženskej siete stojíme na strane žien

Švajčiarsko ratifikovalo Istanbulský Dohovor

Švajčiarsko sa stalo 28. krajinou, ktorá ratifikovala Istanbulský dohovor. Viac sa dočítate na nasledujúcom linku.

Švajčiarsko ratifikovalo Istanbulský Dohovor

EÚ podpísala Istanbulský dohovor

Istanbulský dohovor, prijatý v roku 2011, je najrozsiahlejšia medzinárodná zmluva zameraná na boj proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu.

Dohovor Rady Európy o prevencii a boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu doposiaľ ratifikovalo 23 krajín sveta vrátane 14 členských štátov EÚ. Slovensko však medzi nimi chýba napriek tomu, že sa k nemu zaviazalo ešte v roku 2011.

https://euractiv.sk/clanky/rodova-rovnost/unia-schvalila-dohovor-o-boji-proti-nasiliu-na-zenach-slovensko-stale-uhyba/


Darujte Vaše 2% OZ HANA

Ďakujeme, že aj tento rok v tom máte JASNO...

Darujte Vaše 2% OZ HANA

Istanbulský dohovor pre ľudí

Možnosť voľby realizuje projekt Istanbulský dohovor pre ľudí, ktorého cieľom je podporiť úspešnosť procesu ratifikácie a implementácie Istanbulského dohovoru a zvýšiť efektivitu uplatňovania ľudských práv,najmä práv žien a detí, v praxi. Projekt Istanbulský dohovor pre ľudí je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016.

Istanbulský dohovor pre ľudí

Konferencia "Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím"

Dňa 21.4.2016 sa v košickej Tabačke Kulturfabrik konala konferencia „Spoluprácou k lepšej podpore a ochrane žien pred násilím“. Cieľom konferencie bolo podporiť myšlienku spolupráce medzi MVO a štátnymi a verejnými inštitúciami pri ochrane, pomoci a podpore žien zažívajúcich násilie v partnerských vzťahoch a ich detí. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 zástupkýň a zástupcov organizácií a inštitúcií z rôznych okresov košického kraja. Zdroj: http://www.fenestra.sk/fenestra/novinky

http://www.fenestra.sk/fenestra/novinky/spolupracou-k-lepsej-podpore-ochrane-zien-pred-nasilim


2% pre OZ HANA

Vaše 2 % pomáhajú vytvárať pre ženy zažívajúce násilie v intímnych vzťahoch a ich deti bezpečný priestor kde dostanú pomoc a podporu smerujúcu k tomu, aby mohli žiť život bez násilia.

2% pre OZ HANA

ĎAKUJEME

Posunuli sme sa o rok ďalej a to nie len kalendárne...

Tím OZ HANA ďakuje všekým, ktoré/ktorí prispeli svojou skúsenosťou, postrehmi, nápadmi, svojim časom a pomocou k našej práci : Bezpečnej ženskej sieti, Ženám, ktoré sa rozhodli zdieľať s nami svoju skúsenosť s násilím, našim dobrovoľníčkam, študentom a študentkám škôl, ktoré boli súčasťou diskusií, účastníčkam a účastníkom Kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách, výstavy Umlčané svedkyne a kampane Odzvoňme násiliu na ženách - podporme Istanbulský dohovor a všetkým, ktoré/ktorí sa rozhodli svojou aktivitou prispieť k zvýšeniu dostupnosti pomoci a podpory ženám zažívajúcim násilie.

Rovnako ďakujeme aj za nomináciu na Ocenenie Piata žena v kategórii dobrá prax. Nomináciu si veľmi vážime a zároveň gratulujeme všetkým oceneným.

HANA

ĎAKUJEME

Ocenenie Piata žena 2015

V piatich kategóriách udelili ocenenia Piata žena

TASR, 10. decembra 2015 21:22

Slávnosť sa konala v košickom Kulturparku v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Košice 10. decembra (TASR) – Ocenenie Piata žena 2015 dnes v Košiciach udelili piatim osobnostiam a inštitúciám ako vyjadrenie uznania iniciatívam, ktoré sa zasadzujú za zastavenie násilia páchaného na ženách. Spoločne ho udelili ženská mimovládna organizácia Fenestra a Slovensko-český ženský fond s podporou organizácií združených v Iniciatíve Piata žena.

Ocenenia získali v kategórii aktivizmus Adriana Mesochoritisová z mimovládnej organizácie Možnosť voľby z Bratislavy, v kategórii dobrá prax Národná linka pre ženy zažívajúce násilie a v kategórii dobrovoľníctvo Lýdia Koňaková z Občianskeho združenia HANA zo Spišskej Novej Vsi. V oblasti filantropia a darcovstvo získala ocenenie hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice a v kategórii médiá Hana Fábry, komentátorka denníka Pravda a editorka jeho občianskej prílohy OSA.

Slávnosť sa konala v košickom Kulturparku v rámci kampane 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách 2015. Tá je podľa slov Dušany Karlovskej z Fenestry "príležitosťou prelomiť mlčanie o násilí páchanom na ženách a výzvou pre nás všetkých, aby sme konali". Ženské mimovládne organizácie na Slovensku sa k tejto celosvetovej kampani spoločne pridali už po piaty raz a zakončili ju slávnostným ceremoniálom odovzdávania cien pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa ľudských práv. K udeleniu ocenenia došlo druhýkrát. Organizátorky veria, že ocenené pozitívne príklady budú inšpiráciou i motiváciou pre ďalších jednotlivcov, organizácie, inštitúcie, či súkromné spoločnosti, aby konali proti násiliu páchanému na ženách. Sprievodným programom bolo aj verejné zhromaždenie Vypískajme násilie, na ktorom prítomní symbolickým pískaním na píšťalky vyjadrili svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách.

"Východiskom tohto ocenenia je jednak pripojenie sa k odkazu kampane Piata žena, ale aj hodnoty, ktorými sú rešpekt, dôstojnosť a dodržiavanie práv žien, a taktiež naše spoločné chápanie, že násilie páchané na ženách je rodovo podmienené, to znamená, že vyplýva z nerovného rozdelenia moci, ktoré ženy zažívajú vo svojich každodenných životoch," uviedla pre TASR Miroslava Bobáková zo Slovensko-českého ženského fondu.

Ocenenie Piata žena 2015

6.9. 2015, Bezpečný ženský dom MYMAMY v Prešove dokončený !

V nedeľu 6. septembra sa dvere práve dokončeného Bezpečného ženského domu MYMAMY otvorili prvýkrát a zároveň naposledy aj pre verejnosť. Tento neformálny „Deň otvorených dverí“, súvisiaci s ukončením rekonštrukčných stavebných prác, bol akýmsi poďakovaním pre všetkých, ktorí združeniu držali palce a počas dlhého procesu prípravy a realizácie projektu ho akýmkoľvek spôsobom podporovali. Okrem predstaviteľov donorských organizácií, miestnych politikov a podporovateľov sa na nové priestory pre ženy, zažívajúce násilie v partnerských vzťahoch a ich deti prišli pozrieť aj niektorí z obyvateľov Šidlovca. Celú akciu zahájil cez megafón zosilnený hlas Katky Koščovej, ktorú sprevádzala unikátna prešovská hudobná formácia Cyklišťanka. Po krátkych príhovoroch štatutárnej zástupkyne združenia Apolónie Sejkovej, riaditeľa Odboru grantov EHP a Nórska Jaroslava Mojžiša a primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej slávnostne prestrihli pásku symbolicky dve ženy - primátorka spolu s Koščovou. Tá zapriala združeniu, aby malo v novootvorených priestoroch čo najmenej klientok. Rovnakú túžbu vyjadrila i Pola Sejková, znamenalo by to, že už žiadna žena nie je obeťou násilia v partnerskom vzťahu a nepotrebuje od združenia pomoc. Práve o to sa svojimi vzdelávacími aktivitami združenie usiluje už niekoľko rokov. Po komentovanej prehliadke priestorov vystúpili Free Voices a po nich N3O Akustika, ktorá MYMAMY svojimi vystúpeniami podporuje dlhodobo. /Text a fotografia: http://www.mymamy.sk/clanok/362/bezpecny_zensky_dom_mymamy_otvoril_v_nedelu_svoje_dvere_prvykrat_a_naposledy_verejnosti.html /

6.9. 2015, Bezpečný ženský dom MYMAMY v Prešove dokončený !

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Známi herci, speváci, športovci, výtvarníci a hudobníci spojili sily a rozhodli sa konať proti násiliu páchanému na ženách. Prichádzajú s dôležitým posolstvom: každý z nás sa môže stať súčasťou riešenia tohto závažného spoločenského problému. Preto všetci podporujú urýchlenie ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý navrhuje komplexné riešenia násilia páchaného na ženách. Stačí 1 klik a Váš podpis, ktorý môže zmeniť životy tisícok žien ...

Odzvoňme násiliu na ženách - Podporme Istanbulský dohovor

Verejná zbierka na Bezpečný ženský dom, MyMamy

Záujmové združenie žien MyMamy vyhlásilo verejnú zbierku na Bezpečný ženský dom MyMamy na Šidlovci. BŽD vznikne v opustenej budove bývalej materskej školy, priestor je momentálne v rekonštrukcii. Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu, zároveň je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. S ohľadom na havarijný stav budovy však tieto zdroje nestačia, riešenie v podobe národnej zbierky sa teda ukázalo ako nevyhnutné. Srdečne ďakujeme všetkým prispievateľom!

Verejná zbierka na Bezpečný ženský dom, MyMamy

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie

Od 1. marca 2015 pomáha na Slovensku ženám, ktoré zažívajú násilie alebo sú ním ohrozené národná bezplatná non-stop linka. Linku zriadilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a funguje v rámci Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Je súčasťou projektu Prevencia a eliminácia násilia na ženách, financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Pomoc, podporu a všetky potrebné informácie vychádzajúce z potrieb žien poskytujú vyškolené pracovníčky. Národná linka je dôverným, anonymným a bezpečným priestorom pre ženy zažívajúce násilie aj pre tých / tie, ktorí / ktoré chcú pomôcť a nevedia ako.

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie